Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

What's the Deal? - Contract Advice Workshop by the MU, CULT Cymru & Barod

Beth yw'r Fargen? - Gweithdy Cyngor Cytundebau gan Undeb y Cerddorion, CULT Cymru a Barod

CULT Cymru

Monday, 3 April 2017 from 18:00 to 20:00 (BST)

What's the Deal? - Contract Advice Workshop by the MU,...

Registration Information

Registration Type Sales End Price Fee Quantity
MU Members / Aelodau Undeb y Cerddorion   more info 3 Apr 2017 £5.00 £0.00
Eraill / Others 3 Apr 2017 £5.00 £0.00

Who's Going

Loading your connections...

Share What's the Deal? - Contract Advice Workshop by the MU, CULT Cymru & Barod Beth yw'r Fargen? - Gweithdy Cyngor Cytundebau gan Undeb y Cerddorion, CULT Cymru a Barod

Event Details


                                

Mae Undeb y Cerddorion, CULT Cymru a Barod yn cyflwyno...

The Musicians’ Union, CULT Cymru and Barod present...

“BETH YW’R FARGEN?”

Gweithdy Cyngor Cytundebau Undeb y Cerddorion

"WHAT'S THE DEAL?" 

MU Contract Advice Workshop

£5 (yn cynnwys 1 diod am ddim) 

Aelodau MU am ddim (ad-dalir y ffi cofrestru)

£5 (includes 1 free drink)

MU members free (registration fee will be refunded)

3 Ebrill 2017

3 April 2017

18:00 - 20:00 (+ rhwydweithio/diodydd)

18:00 - 20:00 (+ networking/drinks)

The Big Top / Ten Feet Tall, Caerdydd.

The Big Top / Ten Feet Tall, Cardiff


Mae'r amrywiaeth eang o gytundebau diwydiant cerddoriaeth sydd ar gael ar hyn o bryd a gymhlethdod y derminoleg a ddefnyddir yn barhau i fod yn faes dryslyd ar gyfer yr anwyliadwrus.

The wide variety of music industry agreements to be currently found, and the complexity of terminology used, remains a confusing and vexing area for the unwary. 

 • Sut ydych chi'n gwybod os ydych yn cael cynnig gytundeb teg a rhesymol?
 • Pa hawliau sy’n cael eu geisio oddi wrthych?
 • Beth ydy’r parti arall yn ei ddisgwyl oddi wrthoch chi (a nhw gennych chi)?
 • Beth allai’r goblygiadau fod o arwyddo heb gael cyngor cyfreithiol annibynnol?
 • How do you know if you are being offered a fair and reasonable agreement? 
 • What rights are being sought from you? 
 • What does the other party expect from you (and you from the other party)?
 • What might the implications be of signing without obtaining independent legal advice? 

Ymunwch â Mark Melton cyfreithiwr diwydiant cerddoriaeth a Paul Gray o Undeb y Cerddorion am drosolwg o'r cytundebau fwyaf cyffredin a welir gan gerddorion a chyfansoddwyr.

Byddwn hefyd yn edrych ar yr hyn y gellir ei gynnwys mewn cytundebau cychwynnol "Heads of Agreement" hyd at gytundebau "ffurf hir"  llawn.

Join music industry lawyer Mark Melton and the MU’s Paul Gray for an overview of the various agreements that musicians and songwriters are most commonly presented with.

We’ll also look at what may be included in an initial “Heads of Agreement” and follow that through to a full “long-form” contract. 

Gan cynnwys:

 • Syncroneiddio, Recordio, Rheoli, Cyhoeddi Cerddoriaeth a Chytundebau Trwyddedu.
 • Hawlfreintiau allweddol a thrwydded (i gymharu ag) aseiniad.
 • Diffiniadau o dermau allweddol.
 • Cymalau, eu hystyr a goblygiadau.
 • Pwyntiau breindaliadau, opsiynau, darpariaethau cyfrifo, blaendaliadau, terfynu, y Gyfraith ac Awdurdodaeth.
 • Pwyntiau allweddol i fod yn ymwybodol, ac yn wyliadwrus ohonynt.
 • Defnyddio cytundebau syml Undeb y Cerddorion - cyd-ysgrifennu, rhannu caneuon a chyn-recordio.
 • Pwysigrwydd cael cyngor cyfreithiol annibynnol a gwasanaeth Cynghori Cytundeb a Gwasanaeth Ôl-ofal “am ddim” Undeb y Cerddorion.

Areas covered will include:

 • Synchronisation, Recording, Management, Music Publishing and Licensing Agreements.
 • Key copyrights and license v assignment.
 • Definitions of key terminology.
 • Clauses, their meaning and implications.
 • Royalty points, options, accounting provisions, advances, termination, Law & Jurisdiction.
 • Key points to be aware, and wary of.
 • Using simple MU agreements - co-writing, Song Share and pre-recording.
 • The importance of seeking independent legal advice and the MU’s free Contract Advisory and Aftercare Service.

Mae Mark Melton yn gyfreithiwr adloniant gyda Chyfreithwyr P. Russell & Co. Mae ganddo dros 25 mlynedd o brofiad mewn cyfraith hawlfraint a thrafod busnes cerddoriaeth a chytundebau adloniant arall ar bob lefel.

Mae P. Russell & Co yn gweinyddu'r Gwasanaeth Cynghori Cytundebau ar ran yr Undeb y Cerddorion. Fel rhan o’r gwasanaeth, darparir ymgynghoriad cychwynnol 1 awr am ddim i aelodau sydd wedi cael cynnig cytundebau cerddoriaeth megis cytundebau recordio, rheoli a chyhoeddi. Gall y gwasanaeth hefyd cynorthwyo mewn trafodaethau cytundebol hyd at y diwedd heb unrhyw gost ychwanegol i'r aelod.

Paul Gray yw Trefnydd Cenedlaethol Cymru a Threfnydd Rhanbarthol De Orllewin Lloegr Undeb y Cerddorion a chyn - baswr / cyfansoddwr The Damned.

@WeAreTheMU         www.theMU.org

Barod yw rhaglen hyfforddiant diwydiant Sŵn ar gyfer cerddorion. Cliciwch yma am fwy o fanylion.

Mark Melton is an entertainment lawyer with P. Russell & Co Solicitors. He has over 25 years of experience in copyright law and negotiating music business and other entertainment agreements at every level.

P. Russell & Co administers the Contracts Advisory Service on behalf of The Musicians’ Union. This service provides an initial free one hour consultation for members who have been offered music business agreements such as recording, management and publishing contracts. The service can also assist in negotiating contracts through to completion at no extra cost to the member.

Paul Gray is the National Organiser for Wales and Regional Organiser for South West England for the MU and former bassist / songwriter for The Damned.

@WeAreTheMU       www.theMU.org

Barod is Sŵn's industry training programme for musicians. Click here for more information.


 


Do you have questions about What's the Deal? - Contract Advice Workshop by the MU, CULT Cymru & Barod Beth yw'r Fargen? - Gweithdy Cyngor Cytundebau gan Undeb y Cerddorion, CULT Cymru a Barod ? Contact CULT Cymru

Save This Event

Event Saved

When & Where


The Big Top / Ten Feet Tall
11A - 12 Church Street
CF10 1BG Cardiff
United Kingdom

Monday, 3 April 2017 from 18:00 to 20:00 (BST)


  Add to my calendar

Organiser

CULT Cymru

Prosiect rhwng pedwar undeb o'r diwydiannau creadigol yw CULT Cymru.   Ariannir gan Gronfa Dysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru.

Gan weithio gyda nifer o bartneriaid, rydym yn cefnogi datblygiad proffesiynol gweithwyr y diwydiant trwy trefnu gweithdai a dosbarthiadau meistr, cyfleoedd rhwydweithio, digwyddiadau ac yn darparu gwybodaeth a chymorth.

 

CULT Cymru is a project between four of the unions in the creative industries funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund.

Working with many partners, we support the professional development of industry workers by organising workshops and master classes, networking opportunities and events and through providing information and support.

  Contact the Organiser
What's the Deal? - Contract Advice Workshop by the MU, CULT Cymru & Barod

Beth yw'r Fargen? - Gweithdy Cyngor Cytundebau gan Undeb y Cerddorion, CULT Cymru a Barod
Things to do in Cardiff Course Film & Media

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.