Free

WiN Wales Speed-Mentoring

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Energy Centre

Coleg Menai

Penmynydd Road

Llangefni

LL777HY

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Building on the success of the Women in Nuclear (WiN) Wales launch event back in October, WiN Wales are pleased to announce that we will be hosting a speed-mentoring event on May 1st in the Energy Centre, Llangefni.

I adeiladu ar lwyddiant digwyddiad lansio Merched yn y Maes Niwclear (WiN) Cymru yn ôl ym mis Hydref, mae WiN Cymru yn falch o gyhoeddi y byddwn yn cynnal digwyddiad mentora-cyflym ar Mai 1af yn y Ganolfan Ynni, Llangefni.


Speed-mentoring is a series of short, focussed conversations between mentee and mentor. The idea is for mentees to attend with a question in mind to ask the mentors, giving them the opportunity to receive one-on-one advice to help further their careers in the industry. Questions could range from career avenues and personal development, to presentation skills and improving confidence.

This event is open to both men and women, and to all levels of seniority. It is not just an opportunity for those who are more senior in the industry to share their knowledge, but there is the opportunity for those who are early on in their careers to share their ideas and provide fresh insight and enthusiasm.

There will be the opportunity for networking after the event and the opportunity to meet your regional team if you haven't already. We will be serving tea, coffee and biscuits during the networking.

If you would like to attend either as a mentee or mentor please register your interest on this page, and we will provide you with more information nearer the time.

We look forward to seeing you there!

Mae mentora cyflym yn gyfres o sgyrsiau byr, gyda ffocws pendant rhwng y mentor a’r sawl sy’n cael ei fentora. Y syniad ydy bod y rheini sy’n cael eu mentora yn dod i’r digwyddiad gyda chwestiwn i’w ofyn i’r mentoriaid. Bydd hyn yn gyfle iddynt gael cyngor un-i-un er mwyn helpu i ddatblygu eu gyrfaoedd yn y diwydiant. Gallai’r cwestiynau amrywio o lwybrau gyrfa a datblygiad personol, i sgiliau cyflwyno a chodi hyder.

Mae’r digwyddiad hwn yn agored i ddynion a merched, ac i weithwyr ar bob lefel. Nid dim ond cyfle i’r rheini sy’n uchel yn y diwydiant i rannu eu gwybodaeth ydy hwn, ond mae’n gyfle i’r rheini sy’n dechrau ar eu gyrfa i rannu eu syniadau a dangos safbwyntiau a brwdfrydedd ffres.

Bydd cyfle i rwydweithio ar ôl y digwyddiad a chyfle i gwrdd â’ch tîm rhanbarthol os nad ydych chi wedi gwneud hynny’n barod. Bydd te, coffi a bisgedi ar gael yn ystod y sesiwn rhwydweithio.

Os hoffech chi ddod i’r digwyddiad fel mentor neu rywun i’w fentora, cofrestrwch eich diddordeb ar y dudalen hon, a byddwn yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi yn nes at yr amser.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno!Agenda (Provisional)

17:45-18:00 - Arrival and Registration

18:00-18:10 - Welcome and Introductions

18:10-19:10 - Speed-Mentoring Session

19:10-19:30 - Networking, Tea, Coffee and Biscuits

Agenda (Dros dro)

17:45-18:00 - Cyrraedd a Chofrestru

18:00-18:10 - Croeso a Chyflwyniadau

18:10-19:10 - Sesiwn Mentora-Cyflym

19:10-19:30 - Rhwydweithio, Te, Coffi a Bisgedi


FAQs

How can I contact the organiser with any questions?

If you have any questions, please don't hesitate to contact winwales@nuclearinst.com or olivia.collier@horizonnuclearpower.com - we will be more than happy to help.

Cwestiynau Cyffredin

Sut galla i gysylltu â’r trefnydd gydag unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â winwales@nuclearinst.com neu olivia.collier@horizonnuclearpower.com - byddwn yn fwy na bodlon helpu.


Share with friends

Date and Time

Location

Energy Centre

Coleg Menai

Penmynydd Road

Llangefni

LL777HY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved