Free

WISERD and Future Economies Book Launch

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
WISERD and Future Economies Book Launch- City Regions and Devolution in the UK and The Political Economy of Industrial Strategy in the UK

About this event

(English below)

Ymunwch â ni wrth i ni lansio dau lyfr a chynnal trafodaeth gyda’r awduron, ochr yn ochr â sylwadau gan banel o fri fydd yn cynnwys Dr. Arianna Giovannini (Prifysgol De Montfort), Dr. Neil McInroy (CLES) a’r Athro Kevin Morgan (Prifysgol Caerdydd). Mae’r digwyddiad hwn yn agored i bawb, ond byddai o ddiddordeb arbennig i ymchwilwyr academaidd a’r rhai sy’n gweithio ym maes polisi cyhoeddus.

Y llyfr cyntaf a drafodir yw'r diweddaraf yng nghyfres Cymdeithas Sifil Gwasg Polisi WISERD:

City Regions and Devolution in the UK: The Politics of RepresentationGan David Beel, Martin Jones ac Ian Rees Jones

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r 'ddinas-ranbarth' wedi cael ei geni o’r newydd fel canolfan lywodraethu ofodol de facto ar gyfer datblygu economaidd a chymdeithasol.

Mae’r llyfr hwn, sy’n cynnig cyfoeth o astudiaethau achos eglurhaol, yn gwerthuso sut caiff dinas-ranbarthau eu hadeiladu ac yn ystyried sut mae ailstrwythuro llywodraethu yn dylanwadu ar ddaearyddiaeth wleidyddol, economaidd, cymdeithasol a diwylliannol datganoli. Trwy adolygu Dinas-Ranbarthau Manceinion Fwyaf, Sheffield, Bae Abertawe, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Bargen Twf Gogledd Cymru, mae'r awduron yn rhoi sylw i’r tensiynau a'r cyfleoedd ar gyfer grwpiau elît lleol ac actorion cymdeithas sifil.

Yn seiliedig ar ddeunydd empirig gwreiddiol, ac ar flaen y gad o safbwynt dadleuon academaidd a pholisi, mae'r llyfr hwn yn ymgysylltiad amserol a bywiog â’r newid yn naearyddiaeth datblygu economaidd a chymdeithasol ym Mhrydain.

https://policy.bristoluniversitypress.co.uk/city-regions-and-devolution…

Mae'r ail lyfr a drafodir yn cynnwys cyfraniadau gan ymchwilwyr sy'n gweithio ar ymchwil Cymdeithas Sifil WISERD ar yr economi sylfaenol:

The Political Economy of Industrial Strategy in the UK: From Productivity Problems to Development Dilemmas

Gan Craig Berry, Julie Froud, Tom Barker

Oes gan y Deyrnas Unedig strategaeth ddiwydiannol o hyd? Sut dylem ni ddeall yr adnewyddiad yn niddordeb y llywodraeth mewn polisi diwydiannol - a sut mae hynny bellach wedi gwyrdroi i bob golwg - yn ystod y blynyddoedd diwethaf? Mae'r casgliad hwn o draethodau gan academyddion ac ymarferwyr blaenllaw gan gynnwys Victoria Chick, Kate Bell, Simon Lee, Karel Williams, Susan Himmelweit, Laurie Macfarlane a Ron Martin - ymhlith llawer mwy - yn ystyried effeithiolrwydd polisïau diwydiannol diweddar wrth fynd i'r afael â gwendid economaidd y Deyrnas Unedig.

Trwy gynnig persbectif economi wleidyddol eang ar grefft gwladwriaeth a datblygu yn y Deyrnas Unedig, mae’r llyfr yn canolbwyntio ar sylfeini gwleidyddol a sefydliadol polisi diwydiannol, gwerth arferion economaidd "sylfaenol", her gwneud cyfalafiaeth yn fwy gwyrdd a mynd i'r afael ag anghydraddoldebau rhanbarthol, a'r strwythurau llywodraethu ariannol a chorfforaethol newydd sy'n ofynnol i radicaleiddio strategaeth ddiwydiannol.

https://www.agendapub.com/books/130/the-political-economy-of-industrial…

---------------------------------------------------------------------------

Join us to mark the launch of two books featuring discussion from the authors alongside commentary from an esteemed panel including Dr. Arianna Giovannini (De Montfort University), Dr. Neil McInroy (CLES) and Prof. Kevin Morgan (Cardiff University). This event is open to all but would be of particular interest to academic researchers and those working in public policy.

The first book discussed is the latest in the WISERD Policy Press Civil Society series:

City Regions and Devolution in the UK: The Politics of Representation

By David Beel, Martin Jones and Ian Rees Jones

In recent years, the ‘city region’ has seen a renaissance as the de facto spatial centre of governance for economic and social development.

Rich in case study insights, this book provides a critique of city-region building and considers how governance restructuring shapes the political, economic, social and cultural geographies of devolution. Reviewing the Greater Manchester, Sheffield, Swansea Bay City Regions, Cardiff Capital Region and the North Wales Growth Deal, the authors address the tensions and opportunities for local elites and civil society actors.

Based on original empirical material, situated within cutting edge academic and policy debates, this book is a timely and lively engagement with the shifting geographies of economic and social development in Britain.

https://policy.bristoluniversitypress.co.uk/city-regions-and-devolution-in-the-uk

The second book discussed includes contributions by researchers working on WISERD’s Civil Society research on the foundational economy:

The Political Economy of Industrial Strategy in the UK: From Productivity Problems to Development Dilemmas

By Craig Berry, Julie Froud, Tom Barker

Does the UK still have an industrial strategy? How should we understand the renewed interest within government in industrial policy - and now its apparent reversal - in recent years? This collection of essay by leading academics and practitioners including Victoria Chick, Kate Bell, Simon Lee, Karel Williams, Susan Himmelweit, Laurie Macfarlane and Ron Martin - among many others- considers the effectiveness of recent industrial policies in addressing the UK's economic malaise.

In offering a broad political economy perspective on economic statecraft and development in the UK, the book focuses on the political and institutional foundations of industrial policy, the value of "foundational" economic practices, the challenge of greening capitalism and addressing regional inequalities, and the new financial and corporate governance structures required to radicalize industrial strategy.

https://www.agendapub.com/books/130/the-political-economy-of-industrial-strategy-in-the-uk

Date and time

Location

Online event

Save This Event

Event Saved