Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

WISERD TCB: Dulliau cymysg | WISERD TCB: Mixed Methods

WISERD

Wednesday, 1 May 2019 from 14:00 to 17:00 (BST)

WISERD TCB: Dulliau cymysg | WISERD TCB: Mixed Methods

Ticket Information

Type End Quantity
WISERD TCB: Dulliau cymysg | Mixed Methods 1d 18h 8m Free  

Share WISERD TCB: Dulliau cymysg | WISERD TCB: Mixed Methods

Event Details

WISERD TCB: Dulliau cymysg 

 

Dyddiad: Dydd Mercher 1 Mai 2019

 

Bydd y gweithdy hanner diwrnod hwn i ymchwilwyr a arweinir gan yr Athro Martina Feilzer, Prifysgol Bangor,yn cynnig ymgysylltu ymarferol uwch â materion sy’n ymwneud ag ymchwil dulliau cymysg (MMR). Bydd yn trafod y paradeimau sy’n sail i MMR, yn amlinellu rhai o’r egwyddorion i’w hystyried - dylunio ymchwil, triongli, dadansoddi - a chynnig y cyfle i ddefnyddio cymysgedd o ddata meintiol ac ansoddol i edrych ar fanteision a chyfyngiadau MMR.

 

Mae’r gweithdy wedi’i ddylunio i fyfyrwyr PhD ac ECRs sy’n gweithio gyda ffynonellau data cymysg, yn ogystal â’r rhai hynny sy’n ystyried cymysgu ffynonellau data.

 

Bydd y drafodaeth ar ddadansoddi data, triongli ayyb. yn cael ei chyflwyno drwy ddefnyddio data arolwg a chyfweliadau yn ogystal â data cyd-destunol – byddai bod yn gyfarwydd â SpSS o fantais.

 

Mae nodau’r gweithdy yn cynnwys:-

  • Cyflwyniad i werth ymchwil dulliau cymysg
  • Cyflwyniad i’r paradeimau sy’n sail i ymchwil dulliau cymysg
  • Amlinelliad o ystyriaethau wrth ddylunio ymchwil dulliau cymysg, dadansoddi a thriongli data o ffynonellau data meintiol ac ansoddol
  • Y cyfle i ddefnyddio data meintiol ac ansoddol
  • Cynyddu ymwybyddiaeth o fanteision a chyfyngiadau ymchwil dulliau cymysg

 

Mae papur Martina ar bragmatiaeth ac ymchwil dulliau cymysg wedi cael ei ddyfynnu’n eang ar draws ystod o ddisgyblaethau ac mae hi’n adolygu papurau ac ymchwil sy’n seiliedig ar ymchwil dulliau cymysg yn rheolaidd.

 

Feilzer, M.Y. (2010). Doing mixed methods research pragmatically – implications for the rediscovery of pragmatism as a research paradigm. Journal of Mixed Methods Research, Vol 4(1), 6-16

 ____________________________________________________________________________________

 

WISERD TCB: Mixed methods

 

Date: Wednesday 1st May 2019

 

This half day workshop for researcher lead by Professor Martina Feilzer , Bangor University,will provide hands-on advanced engagement with matters related to mixed methods research (MMR). It will discuss the paradigms underpinning MMR, outline some of the principles to be considered –research design, triangulation, analyses – and provide an opportunity to use a mixture of quantitative and qualitative data to explore the advantages and limitations of MMR.

 

The workshop is designed for PhD students and ECRs who are working with mixed data sources, as well as those who are considering the mixing of data sources.

 

The discussion of data analyses, triangulation, etc. will be illustrated by using interview and survey data as well as contextual data – familiarity with SpSS would be an advantage.

  The aims of the workshop are:-

  • To introduce participants to the value of mixed-methods research
  • To introduce participants to the paradigms underpinning mixed-methods research
  • To outline considerations in designing mixed methods research, analysing and triangulating data from quantitative and qualitative data sources
  • To offer participants the opportunity to use quantitative and qualitative data
  • To increase participants’ awareness of the advantages and limitations of mixed methods research


Martina’s paper on pragmatism and MMR has been widely cited across a range of disciplines and she regularly reviews papers and research based on mixed methods research.

 

Feilzer, M.Y. (2010). Doing mixed methods research pragmatically – implications for the rediscovery of pragmatism as a research paradigm. Journal of Mixed Methods Research, Vol 4(1), 6-16


Do you have questions about WISERD TCB: Dulliau cymysg | WISERD TCB: Mixed Methods? Contact WISERD

Save This Event

Event Saved

When & Where


Room 013, Adeilad Deiniol
Bangor University
Deiniol Road
LL57 2UX,
United Kingdom

Wednesday, 1 May 2019 from 14:00 to 17:00 (BST)


  Add to my calendar

Organiser

WISERD

The Wales Institute of Social and Economic Research, Data and Methods (WISERD) is a national, interdisciplinary, social science research institute. We have been designated by the Welsh Government as a national research centre. Using innovative approaches, our research spans the fields of economics, sociology, geography and political science.

We are a collaborative venture between the universities of Aberystwyth, Bangor, Cardiff, South Wales and Swansea – working together to improve the quality and quantity of social science research in Wales and beyond. Our research effects change by influencing the development of policy and practice across a range of sectors.

-------

Mae Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD) yn sefydliad ymchwil gwyddorau cymdeithasol rhyngddisgyblaethol cenedlaethol. Rydym wedi ein dynodi gan Lywodraeth Cymru’n ganolfan ymchwil genedlaethol. Gan ddefnyddio dulliau arloesol, mae ein hymchwil yn cwmpasu economeg, cymdeithaseg, daearyddiaeth a gwyddoniaeth wleidyddol. 

Rydym yn gydfenter rhwng prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, De Cymru ac Abertawe - yn cydweithio i wella safon a maint ymchwil y gwyddorau cymdeithasol yng Nghymru a thu hwnt. Mae ein hymchwil yn effeithio ar newid drwy ddylanwadu ar ddatblygiad polisi ac arfer ar draws ystod o sectorau.

  Contact the Organiser

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.