Free

WK 9: High Productivity Business Ops | Ops Busnes Cynnyrch Uchel

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
COVID-19 and your business: Startup Academy | COVID-19 a'ch busnes: Academi Dechrau Arni

About this Event

THIS SESSION WILL BE DELIVERED IN ENGLISH ONLINE. Welsh documents are available upon request.

MI FYDD Y SESIWN HON YN CAEL EI GYNNAL YN SAESNEG AR-LEIN. Mae yna ddogfennau Gymraeg ar gael os oes angen.

(Please scroll down for English)

COVID-19 and your business: Startup Academy | COVID-19 a'ch busnes: Academi Dechrau Arni

----------------------------------------

Academi Dechrau Arni

WYTHNOS 9: GWEITHREDIADAU BUSNES CYNHYRCHIANT UCHEL

Mae Academi Dechrau Arni Tramshed Tech yn rhaglen garlam 12 wythnos sydd wedi’i llunio ar gyfer sefydliadau sydd ar fin dechrau arni sydd â syniad da, neu sefydliadau sydd newydd ddechrau arni.

Bydd y rhaglen yn mynd i’r afael â’r prif heriau o sefydlu busnes ac yn cefnogi unigolion i ddatblygu cynllun busnes, i’w gyflwyno mewn Digwyddiad Paratoi i Fuddsoddwyr.

Bydd y rhaglen yn cael ei chynnal bob dydd Gwener rhwng 14 Hydref a 20 Ionawr.

Beth fydd cynnwys y cwrs?

Caiff y gweithdy hwn, a gyflwynir gan Cai Gwinnutt, ei rannu i sesiynau bore a phrynhawn.

AM - Edrychwn ar sut ellir defnyddio’r Cwmwl o fewn eich busnes i symleiddio arferion eich busnes.

PM – Byddwn yn edrych ar safoni cytundebau 'busnes fel arfer' .

 • Gweithredu yn y cwmwl gan ddefnyddio G-Suite
 • Systemau dogfennau ar gwmwl
 • Lle i weithio (gartref, gweithio ar y cyd, swyddfeydd pwrpasol)
 • Cydweithio gyda systemau o bell
 • Opsiynau technoleg i'ch busnes
 • E-bost busnes
 • Cytundebau staff
 • Iechyd a Diogelwch
 • Cyfraddau Busnes
 • CRM a gwasanaethau cwsmer
 • Sefydlu contractau busnes

*Noder, os ydych eisoes wedi ymuno â'r rhaglen, nad oes angen i chi ymrwymo i bob digwyddiad unigol.*

----------------------------------------

Startup Academy

WEEK 9: HIGH PRODUCTIVTY BUSINESS OPERATIONS

The Tramshed Tech Startup Academy is a 12-week accelerator programme, designed for late pre-start organisations with a strong idea or early post start organisations.

The programme will cover the key challenges of setting up a business and support individuals to develop a business plan, ready to present at an Investor Readiness Event.

The programme will take place every Wednesday from 14th October to 20th January 2021.

What will the workshop cover?

Delivered by Cai Gwinnutt, this workshop will be split into morning and afternoon sessions.

AM – We’ll look at how your business can use the Cloud to simplify your business practices

PM – We’ll look at standardising ‘business as usual’ contracts .

 • Operating in the cloud using G-Suite
 • Cloud based document systems
 • Where to work (home, co-working, dedicated offices)
 • Collaborative working with remote systems
 • Technology options for your business
 • Business email
 • Staff contracts
 • Health and Safety
 • Business Rates
 • CRM and customer service
 • Setting up business contracts

*Please note, if you have already signed up to the programme, you do not need to sign up to each individual event.*

Mae Hybiau Menter Ffocws yn darparu gofod arloesol i ddeori a sbarduno busnesau newydd a’r rhai sy'n ehangu. Mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd a Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn cael eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru

Mae'r digwyddiadau a ddarperir neu a gynhelir gan raglen Hybiau Menter Ffocws Llywodraeth Cymru am ddim ac yn agored i bobl o bob oedran, ond rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae'r niferoedd yn brin a disgwyliwn alw mawr am lefydd, felly archebwch yn gynnar i ddiogelu'ch lle.

Focus Enterprise Hubs are an innovative space to incubate and accelerate new, and growing businesses. Focus Newtown and Focus Carmarthen Enterprise Hubs are part funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government

Events delivered or hosted by the Focus Enterprise Hubs programme for the Welsh Government are free and open to all ages but must be booked in advance. Please be advised that numbers are limited and we expect high demand for places, so book early to secure your place.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved