Free

Wk11: Investor Pitching Panel | Gweithrediadau Busnes Cynhyrchiant Uchel

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

SY16 1BP

3rd Floor, Royal Welsh Warehouse

17 Old Kerry Road

Newtown

SY16 1BP

United Kingdom

View Map

Event description
WEEK 11: Investor Pitching Panel | WYTHNOS 11: Cyflwyno Syniadau i Banel Buddsoddwyr

About this Event

This event will be delivered in English. Welsh documents are available upon request.

Mae’r digwyddiad yma yn cael ei gyflwyno'n Saesneg. Mae yna ddogfennau Gymraeg ar gael os oes angen.

(Scroll down for English)

**********

WYTHNOS 11: CYFLWYNO SYNIADAU I BANEL BUDDSODDWYR

Mae Rhaglen Garlam Tramshed Tech yn cynnig cymorth busnes dwys i nifer o fusnesau newydd sydd eisiau paratoi eu hunain ar gyfer buddsoddiad yn gynt na rhaglenni cefnogi eginol traddodiadol.

Cynhelir y cwrs bob dydd Iau o fis Chwefror tan fis Ebrill ar yr un diwrnod bob wythnos.

Beth fydd cynnwys y cwrs?

Daw'r rhaglen cyflymu twf i ben gyda gweithgaredd Cyflwyno Syniadau i Banel Buddsoddwyr. Yma byddwch yn cyfuno'r holl sgiliau busnes rydych wedi eu datblygu yn ystod y rhaglen, a chyflwyno eich busnes i banel o fuddsoddwyr.

  • Yn ystod y bore, byddwn yn adolygu pob cyflwyniad ac yn cynnig addasiadau a chyngor funud olaf.
  • Yn y prynhawn, byddwch yn cyflwyno eich busnes i banel neu'n eistedd gyda buddsoddwr i drafod eich cynllun busnes presennol.

Ymhlith y buddsoddwyr mae Mark John a Louise Harris, Cyd-sylfaenwyr a Chyfarwyddwyr Tramshed Tech a Big Learning Comapany, a nifer o unigolion perthnasol eraill o sefydliadau megis Capital Kinetics, Tech Seed Fund, Angels Invest Wales, Banc Datblygu Cymru, yn dibynnu ar garfan y rhaglen.

Darperir lluniaeth yn y digwyddiad.

**********

WEEK 11: INVESTOR PITCHING PANEL

The Tramshed Tech Express Programme provides intensive business support for cohorts of start-ups aiming to get ready for investment more quickly than traditional incubator support programmes.

The course will run every Thursday from February to April on the same day each week.

What will this workshop cover?

The accelerator growth programme culminates in an Investor Pitching Panel. This is where you bring together all the business skills you have developed over the course of the programme and pitch your business to a panel of investors.

  • In the morning we will run through each of the pitches and provide last minute tweaks and advice.
  • In the afternoon you will either pitch to the panel or sit down one on one with an investor to discuss your current business plan.

The investors will include Mark John and Louise Harris, Co-founders and Directors of Tramshed Tech and Big Learning Company and a number of other relevant individuals from organisations such as Capital Kinetics, Tech Seed Fund, Angels Invest Wales, Development Bank of Wales, depending on the programme cohort.

Light refreshments will be provided.

Gweler yr amserlen lawn o weithdai yma >

See the full schedule of workshops here >

Mae Hybiau Menter Ffocws yn darparu gofod arloesol i ddeori a sbarduno busnesau newydd a’r rhai sy'n ehangu. Mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd a Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn cael eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru

Mae'r digwyddiadau a ddarperir neu a gynhelir gan raglen Hybiau Menter Ffocws Llywodraeth Cymru am ddim ac yn agored i bobl o bob oedran, ond rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae'r niferoedd yn brin a disgwyliwn alw mawr am lefydd, felly archebwch yn gynnar i ddiogelu'ch lle.

Focus Enterprise Hubs are an innovative space to incubate and accelerate new, and growing businesses. Focus Newtown and Focus Carmarthen Enterprise Hubs are part funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government

Events delivered or hosted by the Focus Enterprise Hubs programme for the Welsh Government are free and open to all ages but must be booked in advance. Please be advised that numbers are limited and we expect high demand for places, so book early to secure your place.

Share with friends

Date and Time

Location

SY16 1BP

3rd Floor, Royal Welsh Warehouse

17 Old Kerry Road

Newtown

SY16 1BP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved