Free

Wk7: Finance to grow your business | Cyllid i dyfu eich busnes

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

SY16 1BP

3rd Floor, Royal Welsh Warehouse

17 Old Kerry Road

Newtown

SY16 1BP

United Kingdom

View Map

Event description
WEEK 7: Finance to grow your business | WYTHNOS 7: Cyllid i dyfu eich busnes

About this Event

This event will be delivered in English. Welsh documents are available upon request.

Mae’r digwyddiad yma yn cael ei gyflwyno'n Saesneg. Mae yna ddogfennau Gymraeg ar gael os oes angen.

(Scroll down for English)

**********

WYTHNOS 7: CYLLID I DYFU EICH BUSNES

The Tramshed Tech Express Programme provides intensive business support for cohorts of start-ups aiming to get ready for investment more quickly than traditional incubator support programmes.

The course will run every Wednesday from January to April on the same day each week and the structure of the day will be:

 • 10.30am – 12.30pm – Workshop 1
 • 12.30pm – 1.30pm – Case Study
 • 1.30pm – 2.30pm – Lunch
 • 2.30pm – 4.30pm – Workshop 2

Beth fydd cynnwys y cwrs?

I adeiladu eich busnes ymhellach byddwch angen cael gafael ar gyllid ar gyfer amrywiaeth o ddibenion. Yr wythnos hon bydd y gweithdy yn eich helpu chi i ddeall y mathau gwahanol o gyllid sydd ar gael i dyfu busnes a thalu costau:

 • Adnabod faint o arian ac arbenigedd sydd ei angen arnoch ac i beth
 • Sut mae buddsoddiad ecwiti yn gweithio
 • Credydau treth YaD
 • Paratoi am fuddsoddwyr
 • Ysgrifennu cynigion llwyddiannus i fuddsoddwyr
 • Adnabod y mathau cywir o fuddsoddwyr
 • Prisio'ch busnes
 • Cyllid Arloesedd
 • Ymgysylltu â phrifysgolion
 • Datblygu dogfennau i fuddsoddwyr
 • Cyflwyno i fuddsoddwyr
 • Adroddiadau chwarterol i fuddsoddwyr

Darperir lluniaeth yn y digwyddiad.

**********

WEEK 7: FINANCE TO GROW YOUR BUSINESS

The Tramshed Tech Express Programme provides intensive business support for cohorts of start-ups aiming to get ready for investment more quickly than traditional incubator support programmes.

The course will run every Wednesday from January to April on the same day each week and the structure of the day will be:

 • 10.30am – 12.30pm – Workshop 1
 • 12.30pm – 1.30pm – Case Study
 • 1.30pm – 2.30pm – Lunch
 • 2.30pm – 4.30pm – Workshop 2

What will the workshop cover?

To build your business further you will need to access funds for a variety of purposes. This week the workshop will help you to understand the different types of finance available for growth and cover:

 • Identifying how much money and expertise you need and what for
 • How equity investment works
 • R&D tax credits
 • Getting investor ready
 • Writing winning investor proposals
 • Identifying the right types of investors
 • Valuing your business
 • Innovation Funding
 • Engaging with universities
 • Developing investor documents
 • Pitching to investors
 • Quarterly reporting for investors

Light refreshments will be provided.

Gweler yr amserlen lawn o weithdai yma >

See the full schedule of workshops here >

Mae Hybiau Menter Ffocws yn darparu gofod arloesol i ddeori a sbarduno busnesau newydd a’r rhai sy'n ehangu. Mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd a Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn cael eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru

Mae'r digwyddiadau a ddarperir neu a gynhelir gan raglen Hybiau Menter Ffocws Llywodraeth Cymru am ddim ac yn agored i bobl o bob oedran, ond rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae'r niferoedd yn brin a disgwyliwn alw mawr am lefydd, felly archebwch yn gynnar i ddiogelu'ch lle.

Focus Enterprise Hubs are an innovative space to incubate and accelerate new, and growing businesses. Focus Newtown and Focus Carmarthen Enterprise Hubs are part funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government

Events delivered or hosted by the Focus Enterprise Hubs programme for the Welsh Government are free and open to all ages but must be booked in advance. Please be advised that numbers are limited and we expect high demand for places, so book early to secure your place.

Share with friends

Date and Time

Location

SY16 1BP

3rd Floor, Royal Welsh Warehouse

17 Old Kerry Road

Newtown

SY16 1BP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved