Free

Women's Entrepreneurship Hub | Canolfan Entrepreneuriaeth Menywod

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
This is a bilingual invitation, Welsh can be found further down.

About this event


		Women's Entrepreneurship Hub | Canolfan Entrepreneuriaeth Menywod image

This is a bilingual invitation, Welsh can be found further down. 

Women's Entrepreneurship Hub

Monthly networking with inspirational female founders

The Women’s Entrepreneurship Hub networking sessions are delivered as part of the Developing Entrepreneurial Women Programme, supported by NatWest.

Our monthly networking events with inspirational female founders are open to all women in business. Each month Christine Atkinson (USW Business School) will be tackling a different barrier to business experienced by women, and discussing practical tips & tools to successfully overcome them.

Theme: Feel the fear and do it anyway, with Sara Flay, CEO of Legacy International Group

This month we are so thrilled to be joined by one of our most staunch supporters, the ever positive Sara Flay, CEO of Legacy International Group.

We will be addressing the challenges of lack of self-confidence, fear of failure – and also fear of success – reported by many women at different stages of their entrepreneurial journey.

We will discuss the importance of breaking out of your comfort zone and how to do so, implications of attitudes to risk (myths and realities!) mitigation and contingency planning!

We’ll also consider ways of dealing with negativity (our own and that of others) including the ever popular idea of surrounding yourself with positive people!

For reporting and monitoring we ask that you register with the programme on this link prior to booking on to individual networking events.

All sessions will be delivered virtually via Microsoft Teams.

About USW Exchange: 

USW Exchange is the hub for business and engagement at the University of South Wales, based on the Newport and Treforest Campus. We work with organisations to create connections with bridge academia and industry.

Take a look at other events being held at USW Exchange on our events page here.You can view our Privacy Statement here.


		Women's Entrepreneurship Hub | Canolfan Entrepreneuriaeth Menywod image

Canolfan Entrepreneuriaeth Menywod

Rhwydweithio misol gyda sylfaenwyr benywaidd ysbrydoledig

Cyflwynir sesiynau rhwydweithio'r Ganolfan Entrepreneuriaeth Menywod fel rhan o'r Rhaglen Datblygu Menywod Entrepreneuraidd, gyda chefnogaeth NatWest.

Mae ein digwyddiadau rhwydweithio misol gyda sylfaenwyr benywaidd ysbrydoledig yn agored i bob menyw mewn busnes. Bob mis bydd Christine Atkinson (Ysgol Fusnes PDC) yn mynd i'r afael â rhwystr gwahanol i fusnesau a brofir gan fenywod, ac yn trafod awgrymiadau ac offer ymarferol i'w goresgyn yn llwyddiannus.

Thema: Teimlo'r ofn a'i wneud beth bynnag, gyda Sara Flay, Prif Swyddog Gweithredol Legacy International Group

Y mis hwn rydym wrth ein bodd bod un o'n cefnogwyr mwyaf staeniau, Sara Flay, Prif Swyddog Gweithredol Legacy International Group, wedi ymuno â ni.

Byddwn yn mynd i'r afael â heriau diffyg hunanhyder, ofn methiant – a hefyd ofn llwyddiant – a gofnodir gan lawer o fenywod ar wahanol gamau o'u taith entrepreneuraidd.

Byddwn yn trafod pwysigrwydd torri allan o'ch parth cysur a sut i wneud hynny, goblygiadau agweddau at risg (mythau a gwirioneddau!) lliniaru a chynllunio wrth gefn!

Byddwn hefyd yn ystyried ffyrdd o ddelio â negyddoldeb (ein rhai ni a rhai pobl eraill) gan gynnwys y syniad poblogaidd o'ch amgylchynu eich hun gyda phobl gadarnhaol!

Ar gyfer adrodd a monitro gofynnwn i chi gofrestru gyda'r rhaglen ar y ddolen hon cyn archebu lle mewn digwyddiadau rhwydweithio unigol.

Bydd pob sesiwn yn cael ei chyflwyno bron drwy Microsoft Teams.

Ynglŷn â Chyfnewidfa PDC:

Cyfnewidfa PDC yw’r hwb ar gyfer busnes ac ymwneud â Phrifysgol De Cymru, ac mae wedi’i leoli ar Gampws Trefforest. Rydym yn gweithio gyda sefydliadau i greu cysylltiadau gan bontio byd addysg a diwydiant.

Cymrwch olwg ar ddigwyddiadau eraill sy’n cael eu cynnal yng Nghyfnewidfa PDC ar dudalen ein digwyddiadau fan hyn

Gallwch weld ein Datganiad Preifatrwydd fan hyn.

Share with friends

Date and time

Location

Online event

Save This Event

Event Saved