Free

Women's Entrepreneurship Hub | Canolfan Entrepreneuriaeth Menywod

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
This is a bilingual invitation, Welsh can be found further down. Join us for a free evening of networking at USW Exchange, Newport We are

About this event

This is a bilingual invitation, Welsh can be found further down. 

Monthly networking with inspirational female founders

Be My Board - Bring a challenge and gain insights and guidance from your collective 'Board' of fellow female entrepreneurs.

The Women’s Entrepreneurship Hub networking sessions are delivered as part of the Developing Entrepreneurial Women Programme, supported by NatWest.

Our monthly networking events with inspirational female founders are open to all women in business. Each month Christine Atkinson (USW Business School) will be tackling a different barrier to business experienced by women, and discussing practical tips & tools to successfully overcome them.

This month's Guest Speaker is: Mandy St John Davey, Property Expert, Mentor & Investor

For reporting and monitoring we ask that you register with the programme on this link prior to booking on to individual networking events.

All sessions will be delivered virtually via Microsoft Teams.

About USW Exchange: 

USW Exchange is the hub for business and engagement at the University of South Wales, based on the Newport and Treforest Campus. We work with organisations to create connections with bridge academia and industry.

Take a look at other events being held at USW Exchange on our events page here.You can view our Privacy Statement here.

Rhwydweithio misol gyda sylfaenwyr benywaidd ysbrydoledig

Byddwch yn Fwrdd i mi - Dewch â her a chael mewnwelediad ac arweiniad gan eich 'Bwrdd' cyfunol o gyd-entrepreneuriaid benywaidd.

Cyflwynir sesiynau rhwydweithio'r Ganolfan Entrepreneuriaeth Menywod fel rhan o'r Rhaglen Datblygu Menywod Entrepreneuraidd, gyda chefnogaeth NatWest.

Mae ein digwyddiadau rhwydweithio misol gyda sylfaenwyr benywaidd ysbrydoledig yn agored i bob menyw mewn busnes. Bob mis bydd Christine Atkinson (Ysgol Fusnes PDC) yn mynd i'r afael â rhwystr gwahanol i fusnesau a brofir gan fenywod, ac yn trafod awgrymiadau ac offer ymarferol i'w goresgyn yn llwyddiannus.

Mae Llefarydd Gwadd y mis hwn yn: Mandy St John Davey, Arbenigwr Eiddo, Mentor a Buddsoddwr

Ar gyfer adrodd a monitro gofynnwn i chi gofrestru gyda'r rhaglen ar y ddolen hon cyn archebu lle mewn digwyddiadau rhwydweithio unigol.

Bydd pob sesiwn yn cael ei chyflwyno bron drwy Microsoft Teams.

Ynglŷn â Chyfnewidfa PDC:

Cyfnewidfa PDC yw’r hwb ar gyfer busnes ac ymwneud â Phrifysgol De Cymru, ac mae wedi’i leoli ar Gampws Trefforest. Rydym yn gweithio gyda sefydliadau i greu cysylltiadau gan bontio byd addysg a diwydiant.

Cymrwch olwg ar ddigwyddiadau eraill sy’n cael eu cynnal yng Nghyfnewidfa PDC ar dudalen ein digwyddiadau fan hyn

Gallwch weld ein Datganiad Preifatrwydd fan hyn.

Share with friends

Date and time

Location

Online event

{ _('Organizer Image')}

Organiser USW Exchange | Cyfnewidfa PDC

Organiser of Women's Entrepreneurship Hub | Canolfan Entrepreneuriaeth Menywod

USW Exchange is the hub for collaboration and creating connections with industry at the University of South Wales. As the University’s front door for business, USW Exchange provides access and signposting to skills and facilities from across the University.

With the support of it's Engagement Team, Exchange facilitates opportunities for research, development and knowledge exchange; work placements and internships; expert contribution to learning and teaching; professional development & opens up access to academic venues and technical facilities spread throughout USW’s three campuses.

To arrange a visit and meet the team, email uswexchange@southwales.ac.uk.

 

 

Cyfnewidfa PDC yw'r hwb ar gyfer cydweithio a chreu cysylltiadau â diwydiant ym Mhrifysgol De Cymru. Fel ffenest siop y Brifysgol ar gyfer busnes, mae Cyfnewidfa PDC yn darparu mynediad ac yn cyfeirio at sgiliau a chyfleusterau o bob rhan o'r Brifysgol.

Gyda chymorth ei Thîm Ymgysylltu, mae’r Gyfnewidfa yn hwyluso cyfleoedd ar gyfer ymchwil, datblygu a chyfnewid gwybodaeth; lleoliadau gwaith ac interniaethau; cyfraniad arbenigol at ddysgu ac addysgu; datblygiad proffesiynol a mynediad i leoliadau academaidd a chyfleusterau technegol ar draws tri champws PDC.

I drefnu ymweliad a chwrdd â'r tîm, e-bostiwch uswexchange@southwales.ac.uk.

Save This Event

Event Saved