£0 – £38.32

Women's Health Equality Event /Digwyddiad Cydraddoldeb Iechyd Menywod

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan Fusnes Conwy Business Centre

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
WHEE 4 Wales aims to give everyone interested in women’s health and equality the opportunity to come together, to learn and collaborate

About this Event

FTWW is excited to invite you to the first-ever All-Wales Women’s Health Equality Event – WHEE 4 Wales!

Developed from conversations we've had with both women themselves and those delivering our health services, whether that be front-line personnel or Welsh Government officials, WHEE 4 Wales aims to give everyone interested in women’s health and equality the opportunity to come together, to learn and collaborate.

This event aims to open up positive conversations and develop constructive partnerships between women themselves, many of whom may be living with a range of often invisible health conditions, healthcare professionals, and policy-makers.

The event will reflect one of Wales’s key prudent healthcare principles, where both public and professionals are equal partners through co-production. The workshops in which you’ll participate at WHEE 4 Wales aim to positively empower both public and professional to participate equally in discussions so that, going forward, ‘what matters’ to women is put at the centre of decision-making, ensuring their future health and well-being.

The focus of WHEE 4 Wales is to share information, advice and learning for women and healthcare providers across the country. Workshops and presentations will look at topics as wide-ranging as unconscious bias, patient journeys, mental and physical health, practical tips, equality legislation, as well as sessions on those most commonly reported conditions with which women come to us for advice, including endometriosis, miscarriage and menopause.

The event will provide a fantastic opportunity for women affected by chronic, recurrent, invisible health issues to connect with one another, as well as for healthcare professionals and policy-makers to meet and talk with those women whose views and experiences they often say they find 'hard to access'. For all participants, we hope WHEE 4 Wales will provide a first step to working together to address health and equality issues at the earliest possible stage through mutual learning, collaboration, and support.

We look forward to seeing you there!

Preliminary Agenda (subject to change)

9.45 - 10.15 Registration

10.15 - 10.30 Welcome

10.30 - 11.30 Expert Panel / Discussion on the Future of Women's Health in Wales

11.30 - 12.30 Choice of Workshops, including:

'Zebras or Horses'? Health Conditions Affecting Women - Rare or just Under-diagnosed

Mental Well-being and Re-Framing your Thinking

Menopause: Your Questions Answered

Women's Rights - a Health-Focused Discussion

12.30 - 1.15 Lunch

1.15 - 2.45 All-delegate workshop on Challenging Unconscious Bias

2.45 - 3.00 Break

3.00 - 4.00 Choice of Workshops, including:

A Confident Approach to Medical Appointments

Introduction to Mindfulness

Gynaecology: Your Questions Answered

Supporting Women's Health in the Workplace

4.00 - 4.15 Concluding session

Who is it for?

Everyone is welcome...

● Women & men who want to learn about and discuss a range of women’s health conditions and their impact, or share their experience

● Health care professionals (GPs, Consultants, Doctors, physiotherapists, specialist nurses etc)

● Policy makers, Public Health Wales & Welsh Government

● Charities & Voluntary organisations working with and for women

● Academics & Researchers in women’s health

Please note: we have a limited number of travel bursaries to offer those for whom travel costs would be a barrier to attending. Just drop us a line if you'd like to know more. Thank you!

Mae FTWW yn edrych ymlaen at eich croesawu chi i'r Digwyddiad Cydraddoldeb Iechyd Menywod Cymru Gyfan cyntaf erioed – WHEE Cymru!

Mae WHEE Cymru wedi datblygu o’n sgyrsiau gyda menywod a'r rhai sy'n darparu ein gwasanaethau iechyd, boed hynny'n bersonél rheng flaen neu’n swyddogion Llywodraeth Cymru, a nod WHEE Cymru yw rhoi cyfle i bawb sydd â diddordeb mewn iechyd a chydraddoldeb menywod ddod at ei gilydd, i ddysgu a chydweithio.

Nod y digwyddiad yw cychwyn sgyrsiau cadarnhaol a datblygu partneriaethau adeiladol rhwng menywod, a allai fod yn byw ag amryw o gyflyrau iechyd sy’n aml yn anweledig, gweithiwr gofal iechyd proffesiynol, a gwneuthurwyr polisïau.

Bydd y digwyddiad yn adlewyrchu un o egwyddorion gofal iechyd darbodus allweddol Cymru, lle mae’r cyhoedd a gweithwyr proffesiynol yn bartneriaid cyfartal drwy gyd-gynhyrchu. Nod y gweithdai y byddwch yn cymryd rhan ynddynt yn WHEE Cymru yw grymuso’r cyhoedd a gweithwyr proffesiynol mewn ffordd gadarnhaol i gymryd rhan yn gyfartal mewn trafodaethau, er mwyn sicrhau bod ‘yr hyn sy'n bwysig’ i fenywod wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau, a sicrhau eu hiechyd a’u lles yn y dyfodol.

Bydd WHEE Cymru yn canolbwyntio ar rannu gwybodaeth, cyngor ac addysg i fenywod a darparwyr gofal iechyd ledled y wlad. Bydd gweithdai a chyflwyniadau yn edrych ar bynciau amrywiol iawn, gan gynnwys tuedd anymwybodol, teithiau cleifion, iechyd corfforol a meddyliol, cynghorion ymarferol a deddfwriaeth cydraddoldeb, yn ogystal â sesiynau ar y cyflyrau mwyaf cyffredin mae menywod yn dod atom ni am gyngor yn eu cylch, gan gynnwys endometriosis, camesgoriad a’r menopos.

Bydd y digwyddiad yn gyfle gwych i fenywod mae materion iechyd cronig, rheolaidd, anweledig yn effeithio arnynt gysylltu a dysgu gyda’i gilydd, yn ogystal â bod yn gyfle i weithwyr proffesiynol gofal iechyd a llunwyr polisi gwrdd a siarad â'r merched maent yn aml yn dweud ei bod yn anodd cael eu barn a'u profiadau. I’r holl gyfranogwyr, rydym yn gobeithio y bydd WHEE Cymru yn gam cyntaf tuag at gydweithio i fynd i'r afael â materion iechyd a chydraddoldeb cyn gynted â phosibl drwy ddysgu ar y cyd, cydweithio, a chefnogi ein gilydd.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich gweld chi yno!

Ar gyfer pwy mae’r digwyddiad?

Mae croeso i bawb...

● Menywod a dynion sydd eisiau trafod a dysgu am ystod o gyflyrau iechyd menywod a’u heffaith, neu rannu eu profiadau.

● Arbenigwyr gofal iechyd (Meddygon Teulu, Ymgynghorwyr, Meddygon, ffisiotherapyddion, nyrsys arbenigol ac ati)

● Gwneuthurwyr Polisi, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru

● Elusennau a sefydliadau Gwirfoddol sy’n gweithio gyda menywod, ac ar eu cyfer

● Academyddion ac Ymchwilwyr ym maes iechyd menywod

Share with friends

Date and Time

Location

Canolfan Fusnes Conwy Business Centre

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved