Work and Health Consultation: Reducing ill health related job loss

Work and Health Consultation: Reducing ill health related job loss

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Location

Conference Centre, University of South Wales, Treforest Campus

Llantwit Road

Pontypridd

CF37 1DL

United Kingdom

View map

This event is an opportunity to feed in your views on a public consultation on measures to reduce ill health-related job loss

About this event

This event is an opportunity to hear from the Department for Work and Pensions and the Department of Health and Social Care on the consultation document Health is everyone’s business, which sets out a range of measures to reduce ill health-related job loss.

You are invited to take part in an interactive discussion with policy officials on the consultation proposals. We will encourage all views to be fed in formally via our online survery:

https://getinvolved.dwp.gov.uk/work-and-health/consultation/

Many employers already see the case to invest in health and wellbeing. But some employers, particularly smaller ones, might not have the knowledge or time to support their employees with health conditions, even when they want to. This consultation seeks to address these challenges.

The government is putting forward a package of measures which encourage early and supportive action by employers for their employees with health conditions. Taken together, these proposals aim to reduce ill health-related job loss and support people to thrive in work.

This event is an opportunity to learn more about the proposed measures. We welcome your feedback on these proposals to ensure that they are as effective, and cost effective, as possible.

In addition to face-to-face events, there will be the opportunity to hear more about the consultation in a webinar. Please contact us at workandhealthunit.consultationteam@dwp.gov.uk for more information.

To share your views on the proposals, please visit our online survey: https://getinvolved.dwp.gov.uk/work-and-health/consultation/

You can access the consultation document and accessible versions of it on the gov.uk page: https://www.gov.uk/government/consultations/health-is-everyones-business-proposals-to-reduce-ill-health-related-job-loss

If you have any questions about this consultation, please contact us at: workandhealthunit.consultationteam@dwp.gov.uk .

Mae'r digwyddiad hwn yn gyfle i fynegi barn ar ymgynghoriad cyhoeddus ar fesurau i leihau colli swyddi sy'n gysylltiedig ag iechyd gwael.

Am y digwyddiad hwn

Mae‘r digwyddiad hwn yn gyfle i glywed gan yr adran Gwaith a Phensiynau a'r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol am y ddogfen ymgynghori Mae iechyd yn fusnes i bawb, sy'n nodi amrywiaeth o fesurau i leihau colli swyddi sy ' n gysylltiedig ag iechyd gwael.

Gwahoddir i gymryd rhan mewn trafodaeth ryngweithiol gyda'r swyddogion polisi ar y cynigion ar gyfer yr ymgynghoriad. Byddwn yn annog pob barn i gael ei bwydo i mewn yn ffurfiol ar-lein:

https://getinvolved.dwp.gov.uk/work-and-health/consultation/

Mae llawer o gyflogwyr eisoes yn gweld yr achos i fuddsoddi mewn iechyd a lles. Ond efallai na fydd gan rai cyflogwyr, yn enwedig rhai llai, y wybodaeth na'r amser i gefnogi eu gweithwyr â chyflyrau iechyd, hyd yn oed pan fyddant am wneud hynny. Nod yr ymgynghoriad hwn yw mynd i'r afael â’r heriau hyn.

Mae'r Llywodraeth yn cyflwyno pecyn o fesurau sy'n annog cyflogwyr i weithredu'n gynnar ac yn gefnogol ar gyfer eu gweithwyr sydd â chyflyrau iechyd. Gyda'i gilydd, mae'r cynigion hyn yn ceisio lleihau colli swyddi sy'n ymwneud ag iechyd gwael a helpu pobl i ffynnu mewn gwaith.

Mae'r digwyddiad hwn yn gyfle i ddysgu mwy am y mesurau arfaethedig. Rydym yn croesawu eich adborth ar y cynigion hyn er mwyn sicrhau eu bod mor effeithiol, a chost effeithiol â phosibl.

Yn ogystal â digwyddiadau wyneb yn wyneb, bydd cyfle i glywed mwy am yr ymgynghoriad mewn Gweminar. Cysylltwch â ni yn workandhealthunit.consultationteam@dwp.gov.uk am ragor o wybodaeth.

I rannu eich barn am y cynigion, ewch i'n harolwg ar-lein:

https://getinvolved.dwp.gov.uk/work-and-health/consultation/

Gallwch weld y ddogfen ymgynghori a fersiynau hygyrch ohoni ar y dudalen gov.uk: https://www.gov.uk/government/consultations/health-is-everyones-business-proposals-to-reduce-ill-health-related-job-loss

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr ymgynghoriad hwn, cysylltwch â ni ar: workandhealthunit.consultationteam@dwp.gov.uk