Work Experience June 2020 | Profiad Gwaith Mehefin 2020

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Event description
Raising Work Experience Placements via Cardiff Half Marathon | Codi Lleoliadau Profiad Gwaith trwy Hanner Marathon Caerdydd

About this event

This year Victoria Poole from the Cardiff Commitment team will be running the Cardiff Half Marathon on Sunday 6th October.

As the Cardiff Commitment is an initiative that provides opportunities for schools and young people, Victoria will be asking for sponsorship in the form of work experience placements for pupils from schools within the Southern Arc.

The placements will take place Monday 29th June - Friday 3rd July 2020, 9.00am-3.00pm (school hours).

We are hoping to raise as many placements as possible. For example, Cardiff West Community High School have identified 100 year 10 pupils who will be seeking placements.

Cardiff Commitment will be holding workshops throughout the academic year to support companies who will be providing work experience placements.

We will be working closely with the schools to match the placements with the pupils.

Health and Safety vetting will be carried out by Cardiff Council and the schools between September 2019 and May 2020.

If you would like any further information please contact Victoria Poole on 02920 788565 or victoria.poole@cardiff.gov.uk.

********************************************************************************************************

Eleni bydd Victoria Poole o dîm Ymrwymiad Caerdydd yn rhedeg Hanner Marathon Caerdydd ddydd Sul 6 Hydref.

Gan fod Ymrwymiad Caerdydd yn fenter sy'n darparu cyfleoedd i ysgolion a phobl ifanc, bydd Victoria yn gofyn am nawdd ar ffurf lleoliadau profiad gwaith i ddisgyblion o ysgolion yn yr Southern Arc.

Bydd y lleoliadau yn digwydd ddydd Llun 29 Mehefin - dydd Gwener 3ydd Gorffennaf 2020, 9.00am-3.30pm (oriau ysgol) a byddant yn para 1 wythnos.

Rydym yn gobeithio codi cymaint o leoliadau â phosib. Er enghraifft, mae Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd wedi nodi 100 o ddisgyblion blwyddyn 10 a fydd yn chwilio am leoliadau.

Bydd Ymrwymiad Caerdydd yn cynnal gweithdai trwy gydol y flwyddyn academaidd i gefnogi cwmnïau a fydd yn darparu lleoliadau profiad gwaith.

Byddwn yn gweithio'n agos gyda'r ysgolion i baru'r lleoliadau gyda'r disgyblion.

Bydd fetio Iechyd a Diogelwch yn cael ei gynnal gan Gyngor Caerdydd a'r ysgolion rhwng Medi 2019 a Mai 2020.

Os hoffech gael unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â Victoria Poole ar 02920 788565 neu victoria.poole@cardiff.gov.uk.

Date and time

Organiser Cardiff Commitment

Organiser of Work Experience June 2020 | Profiad Gwaith Mehefin 2020

Save This Event

Event Saved