Free

Workshop 5: Developing Community-Led Housing from conception to completion

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
A workshop series from Communities Creating Homes, your Community-Led Housing Hub for Wales

About this event

Communities Creating Homes, your Community-Led Housing hub for Wales, are happy to bring you a series of workshops exploring the process of planning, design and building from conception to completion on site. These workshops link to Royal Institute of British Architects (RIBA) Plan of work stages which is commonly used by architects and professionals to describe the stages of construction projects.

We will introduce each stage helping you to navigate the RIBA plan of work and how the Communities Creating Homes programme can help you progress with your Community-Led Housing ideas at each point.

You should attend these workshops if you:

• Are a group that has come together to develop Community-Led Housing for themselves and local people.

• Want to know more about Community-Led Housing and the support available.

• Are part an existing Community-Led Housing scheme that wants to refresh their skills or upskill in preparation to expand and grow.

This is the final workshop in a series of five, and you should confirm your attendance of each workshop separately following the links below.

Workshop 1:

15 April 2021 – An introduction to the RIBA plan of work, Community-Led Housing total process and the stages of the Communities Creating Homes programmes.

Workshop 2:

22 April 2021 – RIBA stages 0 & 1 Strategic Definition & Preparation and Briefing. This workshop will help you develop your vision and prepare a brief for your project including setting objectives, project viability and your group roles and responsibilities.

Workshop 3:

29 April 2021 – RIBA stages 2 & 3 Concept Design & Spatial Co-ordination. This workshop is all about visualising your site, bring your ideas into a realistic plan for the site including design specifications, preparing for planning applications and considering costs.

Workshop 4:

6 May 2021 – RIBA stages 4 & 5 Technical Design & Manufacturing and Construction. Our fourth workshop in our developing community-led housing series looks at refining designs to finalise specifications and moving onto construction.

Workshop 5:

13 May 2021 – RIBA stages 6 & 7 Handover and Use. The final workshop in our developing community-led housing series is all about what happens post-build including the handover of the site from developers and the longer-term maintenance of a new community-led housing scheme.

Mae Cymunedau’n Creu Cartrefi, eich hwb Tai dan Arweiniad y Gymuned Cymru, yn dod a chi gyfres o weithdy sydd yn archwilio’r broses cynllunio, dylunio ac adeiladu tai o weledigaeth i’r cwblhad. Bydd y gweithdy yn lincio i gamau cynllun gwaith o’r Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA), sydd yn cael ei ddefnyddio gan benseiri a gweithwyr proffesiynol i ddisgrifio camau prosiectau adeiladu.

Byddwn yn helpu chi i lywio’r camau cynllun gwaith RIBA a dangos sut gall y rhaglen Cymunedau’n Creu Cartrefi helpu chi i symud ymlaen gyda’ch syniad tai dan arweiniad y gymuned.

Dylwch mynychu’r gweithdy yma os ydych chi:

• Yn grŵp sydd wedi dod at ei gilydd er mwyn datblygu Tai dan Arweiniad y Gymuned ar gyfer eich hun neu bobl leol

• Eisiau gwybod mwy am Dai dan Arweiniad y Gymuned a'r gefnogaeth sydd ar gael

• Yn rhan o gynllun Tai dan Arweiniad y Gymuned sydd yn bodoli eisoes ac eisiau uwchsgilio wrth baratoi i ehangu a thyfu.

Dyma'r gweithdy olaf mewn cyfres o bump, a dylwch cadarnhewch eich bod yn mynychu pob gweithdy ar wahân gan ddilyn y dolenni isod.

Gweithdy 1:

15 Ebrill 2021 – Cyflwyniad i’r camau cynllun Gwaith RIBA, y broses tai dan arweiniad y gymuned a chamau rhaglen Cymunedau’n Creu Cartrefi.

Gweithdy 2:

22 Ebrill 2021 – Camau RIBA 0 & 1 Diffiniad Strategol, Pharatoi a Briffio. Bydd y gweithdy yma yn helpu chi i ddatblygu eich gweledigaeth a pharatoi briff ar gyfer eich prosiect, gan gynnwys gosod amcanion, hyfywedd prosiect a rolau a chyfrifoldebau eich grŵp.

Gweithdy 3:

29 Ebrill 2021 – Camau RIBA 2 & 3 Dylunio Cysyniad a Chydlynu Gofodol. Mae’r gweithdy yma am ddelweddu'ch safle, dewch â'ch syniadau i mewn i gynllun realistig ar gyfer y safle gan gynnwys manylebau dylunio, paratoi ar gyfer ceisiadau cynllunio ac ystyried costau.

Gweithdy 4:

6 Mai 2021 – Camau RIBA 4 & 5 Dylunio Technegol a Gweithgynhyrchu ac Adeiladu. Bydd ein pedwerydd gweithdy yn ein cyfres datblygu tai dan arweiniad y gymuned yn edrych ar fireinio dyluniadau i gwblhau manylebau a symud ymlaen i'r gwaith adeiladu.

Gweithdy 5:

13 Mai 2021 – Camau RIBA 6 & 7 Trosglwyddo a Defnyddio. Mae’r gweithdy olaf yn ein cyfres datblygu tai dan arweiniad y gymuned am beth sydd yn digwydd ar ôl adeiladu, gan gynnwys trosglwyddo’r safle o’r datblygwyr a'r gwaith cynnal a chadw tymor-hir o’ch cynllun tai dan arweiniad y gymuned newydd.

Share with friends

Date and time

Location

Online event

Save This Event

Event Saved