World Heritage Site Learning and Engagement: "from cradle to grave”

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Big Pit National Coal Museum

Pontypool

NP4 9XP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description

World Heritage operational guidelines state that sites should manage participation to enable a thorough understanding by all stakeholders. Two of the five World Heritage Convention strategic objectives relate directly to stakeholder engagement: Communication and Communities.

Stakeholder engagement means different things to different World Heritage Sites, but most World Heritage Sites have community engagement and learning as a key strand to their Management Plans. We all want to help the communities that live, work and visit our World Heritage Sites, to understand the unique heritage that we care for, and so support them to treasure and protect our cultural and natural heritage for generations to come.

This World Heritage UK Technical meeting to be held in February 2019 is an opportunity to explore how UK World Heritage Sites engage with their communities and key stakeholders. The programme will explore:

- Learning programmes – both formal and informal.

- How volunteering can lead to engagement and protection of World Heritage Sites.

- How developing key partnerships can deliver stakeholder engagement with diverse & hard to reach groups.

- Working with resident communities

Participants will have the opportunity to discuss different age groups, types of groups and networks, with key learning and engagement personnel from different sites across the UK.

Venue: Big Pit, National Coal Museum of Wales, Blaenavon World Heritage Site.

Date: 1300 on 19th - 1530 on 20th February 2019.

Audience

 • Staff working in or with World Heritage Sites (Co-ordinators and engagement/learning officers)

 • Key partners of World Heritage Sites working with communities.

 • Learning professionals working with World Heritage Sites.

 • Professionals working with World Heritage Sites and diverse audiences.

Key Topics:

 • Learning (formal and informal)

 • Skills

 • Community and stakeholder engagement:

 1. Formal Learning in World Heritage Sites.

 2. Volunteering as a route to engagement.

 3. Community engagement.

 4. Engaging diverse and hard to reach groups.

 5. Using partnerships to deliver stakeholder engagement.

 6. Measuring the reality of community engagement.

PLUS! On the morning of the 19th (10am – 12pm) at the Blaenavon World Heritage Centrethere will be the first World Heritage Learning and Engagement Network meeting. This is free and open to all colleagues, staff and volunteers who are involved with learning and engagement in World Heritage Sites. It will be an opportunity to share best practice, share ideas, develop new ideas and create cross-site opportunities for World Heritage.

For the full detailed programme please go to https://worldheritageuk.org/about/events/ or https://worldheritageuk.files.wordpress.com/2018/12/World-Heritage-Technical-Meeting-Programme-131218.pdf

PLEASE NOTE: If you require Welsh translation you must contact the WHUK organiser at chris.mahon@worldheritageuk.org

Mae canllawiau gweithredol Treftadaeth y Byd yn datgan y dylai safleoedd reoli cyfranogiad er mwyn galluogi dealltwriaeth drylwyr gan rhanddeiliaid. Mae dau o bum amcan strategol Confensiwn Treftadaeth y Byd yn ymwneud yn uniongyrchol ag ymgysylltiad rhanddeiliaid: Cyfathrebu a Chymunedau.

Mae ymgysylltiad rhanddeiliaid yn golygu rhywbeth gwahanol i wahanol Safleoedd Treftadaeth y Byd, ond mae gan y rhan fwyaf of Safleoedd Treftadaeth y Byd ymgysylltiad a dysgu cymunedol fel edefyn allweddol yn eu Cynlluniau Rheoli. Mae pawb eisiau helpu’r cymunedau sy’n byw, yn gweithio ac yn ymweld â’n Safleoedd Treftadaeth y Byd, deall y dreftadaeth unigryw yr ydym yn gofalu amdani, a’u cefnogi i drysori a diogelu ein treftadaeth naturiol am genedlaethau i ddod.

Mae’r cyfarfod Technegol Treftadaeth y Byd y DU yma sydd i’w gynnal yn Chwefror 2019 yn gyfle i edrych ar sut mae Safleoedd Treftadaeth y DU yn ymgysylltu â’u cymunedau a rhanddeiliaid allweddol. Bydd y rhaglen yn edrych ar:

- Rhaglenni dysgu – ffurfiol ac anffurfiol.

- Sut all gwirfoddoli arwain at ymgysylltiad a diogelu Safleoedd Treftadaeth y Byd.

- Sut all datblygu partneriaethau allweddol arwain at ymgysylltiad gyda grwpiau amrywiol ac anodd eu cyrraedd.

- Gweithio gyda chymunedau sefydlog

Bydd cyfle gan gyfranogwyr i drafod grwpiau oed gwahanol, mathau o grwpiau a rhwydweithiau, gyda phersonél dysgu ac ymgysylltu allweddol o safleoedd gwahanol ar draws y DU.

Lleoliad: Big Pit, Amgueddfa Lofaol Cymru, Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon.

Dyddiad: 1300 ar 19eg - 1530 ar 20fed Chwefror 2019.

Cynulleidfa

 • Staff sy’n gweithio mewn neu gyda Safleoedd Treftadaeth y Byd (Cydlynwyr a swyddogion ymgysylltu/dysgu)
 • Partneriaid allweddol Safleoedd Treftadaeth y Byd sy’n gweithio gyda chymunedau.
 • Addysgwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda Safleoedd Treftadaeth y Byd.
 • Pobl broffesiynol sy’n gweithio gyda Safleoedd Treftadaeth y Byd a chynulleidfaoedd amrywiol.

Pynciau Allweddol:

 • Dysgu (ffurfiol ac anffurfiol)
 • Sgiliau
 • Ymgysylltiad cymunedol a rhanddeiliaid:
 1. Dysgu Ffurfiol mewn Safleoedd Treftadaeth y Byd.
 2. Gwirfoddoli fel llwybr at ymgysylltiad.
 3. Ymgysylltiad Cymunedol.
 4. Ymgysylltu â grwpiau amrywiol ac anodd eu cyrraedd.
 5. Defnyddio partneriaethau i ddod ag ymgysylltiad rhanddeiliaid.
 6. Mesur realiti ymgysylltiad cymunedol.

HEFYD! Ar fore’r 19eg (10am - 12pm) yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon, bydd y cyfarfod Rhwydwaith Dysgu ac Ymgysylltu Treftadaeth y Byd cyntaf. Mae hyn am ddim ac yn agored i gydweithwyr, staff a gwirfoddolwyr sy’n ymwneud â dysgu ac ymgysylltiad mewn Safleoedd Treftadaeth y Byd. Bydd yn gyfle i rannu arfer gorau, rhannu syniadau, datblygu syniadau newydd a chreu cyfleoedd ar draws safleoedd i Dreftadaeth y Byd.

I weld y rhaglen lawn ewch i www.worldheritageuk.org

NODWCH OS GWELWCH YN DDA: Os ydych chi eisiau cyfieithu Cymraeg dylech gysylltu â threfnydd WHUK chris.mahon@worldheritageuk.org

Share with friends

Date and Time

Location

Big Pit National Coal Museum

Pontypool

NP4 9XP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved