Worth Your Weight In Gold!

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Outside Lives

Aberduna Hall

Maeshafn Road

Gwernymynydd, Mold

CH7 5LE

United Kingdom

View Map

Event description
A free event open to community-minded people, join us and meet others passionate about doing good, go away with new connections and ideas.

About this Event

Cymraeg isod

Our home for the day will be ‘Outside Lives’, a brand new social enterprise set up by network member Lucy, who gave up her job as a social worker to follow this dream out of a feeling that she wasn't being true to her values. The core values underpinning Outside Lives are 'Earth Care’, ‘People Care’ and ‘Future Care'. What better setting to hold a get together about 'Value/s'.

We'll get to know one another and learn about the community projects or interests we have.

We'll hold space for discussions that you'd like to have connected to the theme of 'Value' - it could be anything including a question like 'How can I show our volunteers that they are valued', or perhaps sharing the values that are important to you or your community project, or maybe even exploring with others how projects can demonstrate value for money.

We'll be treated to a very short walk and talk on the site with Lucy, allowing us the opportunity to learn from her about how Outside Lives was set up, where it's at currently and its vision from here on. It will also be a time where we can reflect on our own value - that which we bring to and give to our community - and recognise that we need looking after sometimes too.

The day will be participatory and network based, with a number of activities and discussions and plenty of opportunities to bring your own questions/challenges/concerns to the table.

Just a couple of practical things;

Our Venue: We'll be meeting in a lovely outdoor marquee on the site of 'Outside Lives'. We'll be fully covered and weather protected, but you may want to bring an extra layer in case you are cold.

Lunch & Refreshments: For lunch we will do a shared Big Lunch - this event is free, all we are asking is for people to bring a little something to share for lunchtime if you can. It can be anything at all and doesn't need to be much - anything from a packet of crisps or piece of fruit to a plate of food or your favourite dish. Please don’t worry if you can’t though, we’ll be bringing some bread, butter, salad, hummus, crisps and fruit so there will definitely be something there for everyone. Tea, coffee, juice and biscuits will be provided throughout the day.

Getting There: The closest train station to the site is Buckley, which is around a 12 minute drive away. Let us know if you're travelling by train and need help getting to/from the station. If you're driving, we'll let you know details for parking nearer the time.

Transport Costs: Should travel costs be a barrier to you joining us, please get in touch and we are always happy to support you with these.

Please feel free to share the event and invite your fellow community leaders or people you think will benefit. And please sign up so we can prepare refreshments accordingly – thank you 

If you have any questions at all, feel free to drop me a line (Sam) - sevans@edenproject.com

At Eden Project Communities we believe in building resilience through connection — we want to create and hold spaces where community projects, leaders, activists can meet and learn from and with each other. We organise Community Camps, national and regional events, as well as stuff like The Big Lunch and a Community Walk. If you believe in the power of connection, get in touch and we can see how we can support you or co-organise events where you are based.

Gwybod eich gwerth a gwerthoedd

Ymunwch ni am ddigwyddiad am ddim sy'n agored i bobl gymunedol, i gwrdd ag eraill sy'n angerddol am wneud daioni, ac ewch i ffwrdd â chysylltiadau a syniadau newydd.

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Ein cartref am y diwrnod fydd 'Fywydau Allanol' (Outside Lives), menter gymdeithasol newydd sbon a sefydlwyd gan aelod o’n rhwydwaith Lucy, a roddodd y gorau i'w swydd fel gweithiwr cymdeithasol i ddilyn y freuddwyd hon ar ôl teimlo nad oedd hi'n dilyn ei gwerthoedd. Y gwerthoedd craidd sy’n sail i Fywydau Allanol yw ‘Gofal Daear’, ‘Gofal Pobl’ a ‘Gofal y Dyfodol’. Pa leoliad gwell i ddod at ei gilydd i sgwrsio am ein gwerth a gwerthoedd.

Byddwn yn dod i adnabod ein gilydd a dysgu am y prosiectau neu'r diddordebau cymunedol sydd gennym.

Byddwn yn cynnal lle ar gyfer trafodaethau o amgylch y thema 'gwerth' - gallai fod unrhyw beth y mynnwch, gan gynnwys cwestiwn fel 'Sut alla i ddangos i'n gwirfoddolwyr ein bod yn eu gwerthfawrogi', neu efallai rhannu'r gwerthoedd sy’n bwysig i chi neu'ch prosiect cymunedol, neu efallai hyd yn oed archwilio gydag eraill sut gall prosiectau ddangos gwerth ariannol.

Byddwn yn mynd am dro byr, ac yn cael ein tywys gan Lucy, gan glywed wrthi sut cafodd Fywydau Allanol ei sefydlu, sut mae pethau yn mynd ar hyn o bryd a'i weledigaeth o’r dyfodol. Bydd hefyd yn amser lle gallwn feddwl am werth ein hunain - yr hyn rydym yn dod ac yn rhoi i'n cymuned - a chydnabod bod angen i ni edrych ar ôl ein hunain weithiau hefyd.

Bydd y diwrnod yn gyfranogol a rhwydweithiol, gyda nifer o weithgareddau a thrafodaethau, a digon o gyfleoedd i ddod â'ch cwestiynau/heriau/pryderon eich hun i'r bwrdd.

Cwpl o bethau ymarferol;

Ein Lleoliad: Byddwn yn cwrdd mewn pabell awyr agored hyfryd ar safle 'Fywydau Allanol'. Byddwn yn cael ein gorchuddio'n llawn ac yn cael eu gwarchod gan y tywydd, ond efallai yr hoffech ddod â dillad ychwanegol rhag ofn eich bod yn oer.

Cinio a Lluniaeth: Ar gyfer cinio byddwn yn cynnal Cinio Mawr - mae'r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim, y cyfan yr ydym yn gofyn yw i bobl ddod â rhywbeth bach i'w rannu amser cinio os gallwch chi. Gall fod yn unrhyw beth o gwbl ac nid oes angen iddo fod yn fawr - unrhyw beth o becyn o greision neu ddarn o ffrwythau i blât o fwyd neu'ch hoff ddysgl. Peidiwch â phoeni os na allwch wneud hynny, byddwn yn dod â rhywfaint o fara, menyn, salad, hummus, creision a ffrwythau felly bydd rhywbeth yno i bawb yn bendant. Bydd te, coffi, sudd a bisgedi yn cael eu darparu trwy gydol y dydd.

Cyrraedd yno: Yr orsaf reilffordd agosaf at y safle yw Bwcle (Buckley), sydd tua 12 munud i ffwrdd os ydych chi'n gyrru. Gadewch i ni wybod os ydych chi'n teithio ar y trên ac angen help i gyrraedd o'r orsaf. Os ydych am yrru, byddwn yn rhoi gwybod i chi am fanylion parcio yn agosach at yr amser.

Costau Cludiant: Pe bai costau teithio yn rhwystr i chi ymuno â ni, cysylltwch â ni a byddwn yn hapus i geisio eich cefnogi gyda'r rhain.

Mae croeso i chi rannu'r digwyddiad hwn a gwahodd eich cyd-arweinwyr cymunedol neu bobl rydych chi'n meddwl bydd yn elwa. A chofrestrwch fel y gallwn baratoi digon o luniaeth - diolch

Os oes gennych unrhyw gwestiynau o gwbl, mae croeso i chi cysylltu â fi (Sam) - sevans@edenproject.com

Yng Nghymunedau Prosiect Eden rydym yn credu mewn creu cryfder trwy gysylltiad - rydym am greu a chynnal lleoedd lle gall prosiectau cymunedol, arweinwyr, gweithredwyr gwrdd a dysgu oddi wrth ei gilydd a gyda'i gilydd. Rydym yn trefnu Gwersylloedd Cymunedol, digwyddiadau cenedlaethol a rhanbarthol, yn ogystal â phethau fel Y Cinio Mawr a Thaith Gymunedol. Os ydych chi'n credu yng ngrym cysylltiad, cysylltwch â ni a gallwn weld sut y gallwn eich cefnogi chi neu gyd-drefnu digwyddiadau lle rydych chi wedi'ch lleoli.

Date and Time

Location

Outside Lives

Aberduna Hall

Maeshafn Road

Gwernymynydd, Mold

CH7 5LE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved