Wynebu'r Stormydd: Ysgol Undydd CHERISH Day School: Facing the Storms

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Prifysgol Aberystwyth University

Ystafelloedd Medrus Suite

Aberystwyth

SY23 3DF

United Kingdom

View Map

Event description

Description


Wynebu’r Stormydd: Ysgol Undydd yr Hydref, Prosiect CHERISH Iwerddon-Cymru.

Mae’r rhaglenni Cymraeg a Saesneg wedi’u postio isod.

Facing the Storms: The CHERISH Ireland-Wales Project Autumn Dayschool

Welsh and English programmes are posted below.

Dydd Sadwrn 6 Hydref, Ystafelloedd Medrus, Prifysgol Aberystwyth

RHAGLEN

10.00 Croeso a Gwybodaeth.

10.05 Croeso ac Agor yr Ysgol Undydd Gyhoeddus. Ben Lake AS

10.15 Newid Hinsawdd a Threftadaeth Arfordirol: Cyflwyno’r Prosiect CHERISH. Clare Burgess, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

10.25 Stormydd hanesyddol a’u heffeithiau ar gymunedau arfordirol – tystiolaeth o’r archifau. Sarah Davies, Prifysgol Aberystwyth

10.55 Gwyddoniaeth llaid a’r hyn y gall ei ddweud wrthym am y gorffennol. Patrick Robson, Prifysgol Aberystwyth

11.15 Coffi

11.45 Stormydd ar y Môr: llongddrylliadau a’u storïau. Kieran Craven, Arolwg Daearegol Iwerddon

12.15 Arfordiroedd a rennir: Treftadaeth arfordirol Cymru ac Iwerddon o’r awyr. Toby Driver, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

12.40 Arfordir ar Daith – prosiect cymorth torfol ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Rebecca Evans, Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

13.00 Cinio (ni chaiff ei ddarparu; lleoedd bwyta ar gampws Prifysgol Aberystwyth)

14.00 Barddoniaeth dymhestlog o arfordir gorllewin Cymru. Hywel Griffiths, Prifysgol Aberystwyth

14.15 Wedi’i ddinoethi gan y stormydd – cloddiadau yng Nghapel Sant Padrig, Sir Benfro. Ken Murphy, Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed

14.45 Llygaid ar y Stormydd: Cofnodi archaeoleg goll. Dan Hunt, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

15.15 Wedi’u cipio gan y môr: Dwy gaer, Dwy genedl – Dinas Dinlle a Dun Beg. Rob Shaw, Y Rhaglen Ddarganfod, a Louise Barker, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

15.45 Cloi


Saturday 6 October, Medrus Suite, Aberystwyth University

PROGRAMME

10.00 Welcome and Housekeeping.

10.05 Welcome and Opening of the Public Day School. Ben Lake MP

10.15 Climate Change and Coastal Heritage: Introducing the CHERISH Project. Clare Burgess, Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

10.25 Historical storm events and their impacts on coastal communities – evidence from the archives’ Sarah Davies, Aberystwyth University

10.55 The science of mud and what it can say about the past. Patrick Robson, Aberystwyth University

11.15 Coffee Break

11.45 Storms at Sea: shipwrecks and their stories: Kieran Craven, Geological Survey of Ireland

12.15 Shared coastlines: The coastal heritage of Wales and Ireland from the air. Toby Driver, Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

12.40 Changing Coasts – a crowdsourcing project in Pembrokeshire Coast National Park. Rebecca Evans, Pembrokeshire Coast National Park

13.00 Lunch (not provided; Aberystwyth University campus outlets)

14.00 Tempestuous poetry from the west Wales coast. Hywel Griffiths, Aberystwyth University

14.15 Exposed by storms - excavations at St Patricks Chapel, Pembrokeshire. Ken Murphy, Dyfed Archaeology Trust

14.45 Eyes on the Storm: Recording lost archaeology. Dan Hunt, Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

15.15 Taken by the sea: Two forts, Two nations - Dinas Dinlle and Dun Beg. Rob Shaw, Discovery Programme and Louise Barker, Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

15.45 Close

Date and Time

Location

Prifysgol Aberystwyth University

Ystafelloedd Medrus Suite

Aberystwyth

SY23 3DF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved