Wythnos Cychwyn Busnes yr Haf / Summer Start-Up Week 2020

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Together online, it’s start-up time. // Gyda'n gilydd ar-lein i sbarduno menter.

About this Event

Our mission is clear, support as many students and graduates to get their ideas off the ground!

Join the online community of students and graduates looking to be inspired, learn, question and network. The five days will contain a mix of daily webinars and live Q&A sessions, delivered by experts and entrepreneurs giving you the key elements needed to help your idea be successful from research and marketing to cash flow and funding.

The event is free to attend for those studying or have studied at a Welsh College or University and will be live-streamed directly to you from the comfort of your own home.

//

Mae ein cenhadaeth yn glir, cefnogi cymaint o fyfyrwyr a graddedigion â phosib i roi cychwyn i’w syniadau!

Ymunwch â’r gymuned ar-lein o fyfyrwyr a graddedigion sydd eisiau cael eu hysbrydoli a chael cyfle i ddysgu, cwestiynu a rhwydweithio. Bydd y pum diwrnod yn cynnwys cymysgedd o weminarau dyddiol a sesiynau Holi ac Ateb byw, yn cael eu cyflwyno gan arbeniwyr ac entrepreneuriaid sy’n rhoi i chi’r elfennau allweddol sydd eu hangen i helpu eich syniadau i fod yn llwyddiannus, o ymchwil a marchnata i lif arian a chyllid.

Mae’r digwyddiad am ddim i’w fynychu ar gyfer y rhai sy’n astudio neu sydd wedi astudio mewn Coleg neu Brifysgol yng Nghymru a bydd yn cael ei ffrydio’n fyw yn uniongyrchol i chi o gyfforddusrwydd eich cartref.

If you haven’t already signed-up, register here to join the growing number of Higher Education and Further Education students and graduates receiving support to develop and validate their business ideas.

Once you register you will be sent the full event schedule, including details of the pre-event online meet-up, daily competitions and an end of week live music celebration.

You’ll also be invited to join the Summer Start-Up Week community Facebook group, where you can hang-out, share ideas, knowledge and network with fellow students and graduates on their start-up journey.

//

Os nad ydych chi wedi cofrestru eisoes, gwnewch hynny yma i ymuno â’r nifer cynyddol o fyfyrwyr a graddedigion Addysg Uwch ac Addysg Bellach sy’n cael cefnogaeth i ddatblygu a dilysu eu syniadau busnes.

Ar ôl i chi gofrestru, byddwch yn cael amserlen lawn y digwyddiad, gan gynnwys manylion am y cyfarfod ar-lein cyn y digwyddiad, cystadlaethau dyddiol a’r dathliad cerddorol byw ar ddiwedd yr wythnos.

Hefyd byddwch yn cael gwahoddiad i ymuno â grŵp Facebook cymuned Wythnos Cychwyn Busnes yr Haf lle gallwch gymysgu, rhannu syniadau a gwybodaeth, a rhwydweithio gyda chydfyfyrwyr a graddedigion ar eu siwrnai sefydlu busnes.

For general enquiries email // Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, anfonwch e-bost i:

info@summerstartup.co.uk

FacebookTwitterInstagram

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved