Free

Y Gynhadledd Genedlaethol Gwaith Ieuenctid /National Youth Work Conference

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff City Stadium

Leckwith Road

Cardiff

CF11 8AZ

United Kingdom

View Map

Event description
Fe'ch gwahoddir i ddod i Gynhadledd Genedlaethol Gwaith Ieuenctid 2020 / You are invited to attend the 2020 Youth Work Conference.

About this Event

Y Gynhadledd Genedlaethol Gwaith Ieuenctid

Fe'ch gwahoddir i ddod i Gynhadledd Genedlaethol Gwaith Ieuenctid 2020

Mae'r gynhadledd eleni wedi'i datblygu gan Grŵp Marchnata a Cyfathrebu Gwaith Ieuenctid. Mae wedi'i anelu'n bendant at ymarferwyr gwaith ieuenctid. Bydd cyfle i chi glywed yn uniongyrchol gan y Gweinidog Addysg, a fydd yn sôn am ei blaenoriaethau ar gyfer gwaith ieuenctid yng Nghymru. Bydd Keith Towler yn rhoi diweddariad ar waith y Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro. Yn bennaf oll, mae'r gynhadledd wedi'i chynllunio i gefnogi eich dysgu proffesiynol ac i roi cyfle i chi rwydweithio.

Dewiswch o'r gweithdai isod os gwelwch yn dda. Bydd y sesiynau gweithdai yn cael eu hailadrodd yn y prynhawn.

Sylwer:- Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ym mhob gweithdy a byddant yn cael eu neilltuo ar sail y cyntaf i'r felin. Lle y bo'n bosibl, byddwch yn cael gweithdy yn seiliedig ar y dewis a nodir gennych. Bydd y gweithdai a neilltuwyd i chi yn cael eu cadarnhau wrth gofrestru ar ddiwrnod y gynhadledd.

Dewiswch UN o'r gweithdai canlynol ar gyfer sesiwn y bore, ac un gwahanol ar gyfer y prynhawn.

Dewiswch un o'r canlynol:

 • Lles emosiynol ac iechyd meddwl pobl ifanc ac ymarferwyr

(David Williams, Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen)

 • Ffurfio hunaniaeth pobl ifanc mewn byd digidol

(Cez James, Prifysgol Metropolitan Caerdydd)

 • Cynwysoldeb

(Rachel Benson, Youth Cymru)

 • Sgyrsiau '4 x 15 ' am ymarfer proffesiynol
 1. Beth yw’r rhagolygon i ddyfodol Gwybodaeth i Ieuenctid yng Nghymru? (Arielle Tye, ProMo Cymru)
 2. “Cymry ydym ni a Chymraeg yw ein hiaith.” (Ashok Ahir, Llywodraeth y Deyrnas Unedig yng Nghymru)
 3. 'Defnyddio dull gwaith ieuenctid i helpu i fynd i'r afael â digartrefedd ymysg pobl ifanc' (Nick Hudd, Gwasanaeth Ieuenctid Sir Benfro)
 4. 'Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb' (Corinne Fry, Gwasanaeth Ieuenctid Castell-nedd Port Talbot)

Gofynion deietegol

Byddwn yn darparu ar gyfer ystod eang o ofynion ar y diwrnod, ond os oes gennych unrhyw anghenion dietegol penodol heblaw bwyd llysieuol, rhowch wybod i ni drwy e-bost.

Gofynion Arbennig

Os oes gennych unrhyw ofynion y mae angen cymorth penodol arnoch ar eu cyfer nad ydych eisoes wedi rhoi gwybod i ni amdanynt, rhowch wybod i ni drwy ymateb i'r e-bost hwn.

YouthWorkConference@llyw.cymru

National Youth Work Conference

You are invited to attend the 2020 Youth Work Conference.

This year’s conference has been developed by the Youth Work Marketing and Communications Group. It is aimed firmly at youth work practitioners. You will have the opportunity to hear directly from the Minister of Education on her priorities for youth work in Wales as well as an update from Keith Towler on the work of the Interim Youth Work Board. Primarily though, the Conference is designed to support your professional learning and to provide the opportunity for networking with your peers.

Please make your choices from the workshops below. The workshop sessions will repeat in the afternoon.

Please note: Places in each workshop are limited and they will be filled on a first come first served basis. Where possible, you will be allocated a workshop based on preference indicated. Your allocated workshops will be confirmed at registration on the day of the conference.

Please chose one of the following workshops for AM and a different workshop for PM

Choose from the following:

 • Emotional Well being and Mental Health of young people and practitioners

(David Williams, Torfaen Youth Service)

 • Identity Formation of Young People in a Digital World

(Cez James, Cardiff Metropolitan University)

 • Inclusivity

(Rachel Benson, Youth Cymru)

 • ‘4 x 15’ Professional Practice Talks
 1. ‘What does the Future of Youth Information in Wales look like?’ (Arielle Tye, ProMo Cymru)
 2. “We’re the Welsh and our language is Cymraeg” (Ashok Ahir, UK Government in Wales)
 3. ‘Using a Youth Work approach to help address the issue of youth homelessness’ (Nick Hudd, Pembrokeshire Youth Service)
 4. ‘Relationships & Sexuality Education and Youth Work’ (Corinne Fry, Neath Port Talbot Youth Service)

Dietary requirements

We will be catering for a wide range of requirements on the day, but should you have any specific dietary needs other than vegetarian, please let us know by email.

Special requirements

If you have any requirements that need specific support that you have not already informed us of, please let us know by responding to this email.

YouthWorkConference@gov.wales

Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff City Stadium

Leckwith Road

Cardiff

CF11 8AZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved