Free

Y Rhaglen Feithrin Genedlaethol i Ysgolion/ The National Nurturing Schools...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Venue Cymru

Penrhyn Crescent

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Y Rhaglen Feithrin Genedlaethol i Ysgolion

Bwriad y gweithdy undydd yw rhoi cipolwg i chi o'r Rhaglen Feithrin Genedlaethol i Ysgolion, dan arweiniad y Rhwydwaith Grŵp Meithrin (Nurture Group Network). Mae'r rhaglen yn fodd i staff ddatblygu'n bersonol a phroffesiynol, a hynny tra'n sefydlu diwylliant o feithrin ar draws eu hysgol, yn cyfoethogi'r dysgu a'r addysgu, ac yn hybu deilliannau iach i blant a phobl ifanc. Gwneir hyn drwy ganolbwyntio ar anghenion emosiynol a datblygol, yn ogystal â dysgu academaidd mewn amgylchedd ysgol gyfan. Mae'r chwe egwyddor meithrin yn ganolog i'r rhaglen. Bu'r egwyddorion hyn yn sail i lwyddiant grwpiau meithrin ers dros deugain mlynedd.

Drwy gyfrwng y gweithdy undydd hwn, cewch flas ar sut mae pethau'n gweithio, yn cael eu gweithredu, y cysylltiadau â Gwydnwch Emosiynol a lles, a mesur yr effaith ar ddysgwyr o fewn eich ysgol chi.

Ble - Venue Cymru, 5 Rhagfyr.

09:30 – 13.00 gyda cinio

Pwy ddylai fynd?

Uwch reolwyr ysgolion/Unedau Cyfeirio Disgyblion ac Awdurdodau Lleol, a staff sydd wrthi'n ddiwyd yn datblygu ethos a diwylliant 'meithrin' ar draws yr ysgol sy'n gynhwysol, ac yn cefnogi pawb yn yr ysgol a thu hwnt.

Cyflwynir y cyrsiau drwy gyfrwng y Saesneg, ond bydd yr holl ddeunyddiau yn ddwyieithog.
The National Nurturing Schools Programme

The one day workshop is aimed to give you a brief overview of the National Nurturing Schools Programme facilitated by the Nurtre Group Network. The programme allows staff to develop personally and professionally whilst embedding a nurturing culture throughout their schools, enhancing teaching and learning, promoting healthy outcomes for children and young people. This is achieved by focusing on emotional needs and development as well as academic learning in a whole school environment. The programme is based on the six principles of nurture that have successfully underpinned nurture groups for over 40 years.

The one day workshop will give you an overview of the how it works, implementation, links with Emotional Resilience and wellbeing and measuring impact of learners within your school setting.

Where – Venue Cymru, December 5th.

09:30 – 13:00 with lunch provided


Who should attend?

Senior management within Schools/PRU’s and Local Authority’s and staff who show a commitment to develop a whole school nurturing ethos and culture that is inclusive and supports everyone in and associated with the school.

The courses will be delivered through the medium of English, however all materials will be bilingual.

Share with friends

Date and Time

Location

Venue Cymru

Penrhyn Crescent

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved