Free

Y Theatr a Pherfformio ar gyfer CA 2-3 | Theatre & Performance for KS 2-3

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Blackwood Miners Institute

High Street

Blackwood

NP12 1AA

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Scroll down for English ...
Y Theatr a Pherfformio ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 a 3: Muckers

Anelir y gweithdy hwn at athrawon ac addysgwyr/artistiaid sydd eisiau archwilio’r fframwaith dysgu Profi, Creu, Adolyguar gyfer y theatr a pherfformio.

Mae’r sesiwn hon wedi ei dylunio i gefnogi Muckers, darn i’r theatr a ddatblygwyd gan Theatr Iolo sydd wedi ei leoli yng Nghaerdydd. Perfformir y darn mewn tair theatr yn rhanbarth de-orllewin Cymru yn ystod Tymor Gwanwyn 2020. Mae’r perfformiad hwn yn addas ar gyfer cynulleidfaoedd Cyfnod Allweddol 2 a 3. Bydd y cyfranogwyr yn archwilio cynnwys y gwaith ar gyfer dysgu yn seiliedig ar y cwricwlwm, ac yn cael cynnig cymorth wrth ymgeisio am grant gan Gyngor Celfyddydau Cymru i dalu costau mynychu perfformiad mewn theatr leol ym mis Chwefror a mis Mawrth.

Hwylusydd: Dan arweiniad Theatr Iolo, mae’r cwrs hwn wedi cael ei ddatblygu mewn partneriaeth â Sefydliad y Glowyr Coed Duon, Theatr Borough (Y Fenni) a Glan yr Afon (Casnewydd).


Pwy All Fynychu?

Mae’r gweithdai hyn yn agored i athrawon, artistiaid ac addysgwyr diwylliannol sy’n gweithio yng Nghymru.


I archebu lle AM DDIM


Byddwn yn Talu am Athro Llanw

Gall Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru gyfrannu hyd at £100 yr athro i dalu am gostau athro llanw yn ein rhanbarth, neu gyrsiau a ddarperir gan Rwydweithiau Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol ledled Cymru. I weld eu rhaglen ewch i: A2Connect.org (Canolbarth De Cymru), Edau.cymru (Gogledd Cymru), Nawr.cymru (Canolbarth a Gorllewin Cymru).


Dewch i wybod mwy ynghylch popeth a gynigir gan y Rhwydwaith – gan gynnwys mentora Pencampwyr Celfyddydol, ariannu, cyrsiau a chyfeiriadur arlunwyr: www.celfadd.cymru/cy/

Ffoniwch ni ar: 07717 743292 / 07717 743639

Anfonwch e-bost atom: artsandeducationnetwork@caerphilly.gov.uk

HWB: Dewch o hyd i ni yn y Parth Dysgu Creadigol


Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol:

Facebook: @artsed.wales

Twitter: @artsed_wales

Instagram: @artsed_wales
Theatre and Performance for Key Stage 2 and 3: Muckers

This workshop is aimed at teachers and artist educators who want to explore the Experience, Create, Reviewlearning framework for theatre and performance.

The session is designed to support Muckers, a theatre piece developed by Cardiff based Theatre Iolo that will be staged at three theatres in the South East Region of Wales during the Spring Term 2020. This performance is suitable for Key Stage 2 and 3 audiences.

Participants will explore the content of the work for curriculum based learning, and be offered support in applying to the Arts Council of Wales for a grant to cover the costs of attending a performance at a local theatre in February and March.

Facilitator: Led by Theatre Iolo, this course has been developed in partnership with Blackwood Miners Institute, The Borough Theatre (Abergavenny) and The Riverfront (Newport).


Book your FREE place


Who Can Attend?

These workshops are open to teachers, artists and cultural educators who work in Wales.


We Pay For Cover

The Arts and Education Network: South East Wales can contribute up to £100 per teacher to the cost of supply cover in our region, or courses delivered by Regional Art and Education Networks accross Wales. To see their programmes visit: A2Connect.org (Central South Wales), Edau.cymru (North Wales), Nawr.cymru (Mid and West Wales).


Find out more about everything the Network has to offer – including Arts Champion mentoring, funding, courses, and an artist directory: www.artsed.wales

Call us: 07717 743292 / 07717 743639

Email us: artsandeducationnetwork@caerphilly.gov.uk

HWB: Find us in the Creative Learning Zone


Follow us on social media:

Facebook: @artsed.wales

Twitter: @artsed_wales

Instagram: @artsed_wales


Share with friends

Date and Time

Location

Blackwood Miners Institute

High Street

Blackwood

NP12 1AA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved