Yellow Kite Diwrnod Day 2
Free
Yellow Kite Diwrnod Day 2

Yellow Kite Diwrnod Day 2

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ty Menai

Ffordd Penlan

Bangor

LL57 4HJ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

‘Mae'n Brifo Tu Mewn’

Cefnogi disgyblion sydd wedi dioddef trawma perthynas sylweddol neu sydd wedi colli rhywun agos

Diwrnod 1
Mae'r diwrnod hyfforddiant hwn yn addas ar gyfer amrywiaeth fawr o weithwyr proffesiynol a rhieni / gofalwyr sy'n awyddus i ddeall sut mae gwneud i blentyn gofidus deimlo'n gartrefol yn y byd addysg. Diben y cwrs ydy ysbrydoli a dangos bod modd i bawb gyfrannu a gwneud gwahaniaeth yn y maes hwn waeth beth fo'u swyddogaeth neu gyfrifoldebau. Bydd y diwrnod hefyd yn annog pobl i wneud pethau mewn ffordd ychydig yn wahanol yn yr ysgol gan ddefnyddio fframwaith ymlyniad er mwyn deall ymddygiad fel ffordd o gyfathrebu.

'Beth Amdana i?'

Sut allai cefnogaeth ymlyniad ymddangos yn ystod diwrnod ysgol?

Diwrnod 2
Bwriedir y diwrnod hwn ar gyfer staff a rhieni / gofalwyr maeth sydd eisoes wedi mynychu hyfforddiant Diwrnod 1. Mae'r diwrnod hwn yn fwy rhyngweithio na Diwrnod 1 felly fe gyfyngir y niferoedd all fynychu. Bydd ymarferwyr yn cael mwy allan o'r diwrnod os ydynt wedi bod trwy nodiadau Diwrnod 1 ac yn mynychu yn barod i gyfrannu. Mae Diwrnod 2 yn ystyried bod y wybodaeth o'r ymarferion a'r egwyddorion o Ddiwrnod 1. Trwy gydol y diwrnod ystyrir sut fyddai'n bosibl ymestyn ymwybyddiaeth am ymlyniad drwy ymarfer yn yr ysgol.

**********************************************************************************************************************************

‘Inside I’m Hurting’

Supporting the pupil who has experienced significant relational traumas and losses

Day 1
This day of training is suitable for a wide range of professionals and parents/carers who are interested in understanding how to settle a troubled pupil to learn within the education context. It is intended to inspire those who attend, enabling them to realize that they can all contribute and make a difference whatever their role or responsibility. The day will also encourage alternative practices in schools by using an attachment framework to understand behavior as communication.

'What About Me?'

What might attachment support look like during a school day?

Day 2
This day is intended for education staff and parents/carers who have completed Day 1. This day is much more interactive than Day 1 and therefore a smaller audience is best. Delegates will get more out of the day if they read back over their notes from Day 1 and come willing to contribute. Day 2 assumes knowledge of the principles and practices covered in Day 1. Throughout the day participants will have opportunity to reflect upon how to extend Attachment Awareness in everyday practices within school.


Share with friends

Date and Time

Location

Ty Menai

Ffordd Penlan

Bangor

LL57 4HJ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved