Free

Ymateb i newid a penderfyniadau - React to change and decision making

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Event description
Sut i ymateb i newid a newid y broses penderfyniadau - How to react to change and alter decision making

About this Event

Scroll down for English

Mae'r digwyddiad hwn yn canolbwyntio ar edrych ar newid a sut i ymateb iddo, ac ar ganfyddiad prisiau a sut i newid y broses o wneud penderfyniadau.

Dr Edward Jones (Ysgol Fusnes Bangor) Ymateb i Anhrefn

Nid yw rheoli newid yn gweithio, ni allwch reoli rhywbeth y tu hwnt i'ch rheolaeth. Ond gallwch chi ymateb ac addasu i anhrefn trwy newid sut rydych chi'n ei ganfod. Mae'r sgwrs hon yn berffaith i unrhyw un sy'n ystyried cychwyn busnes, gweithio o fewn cwmni lle mae newid yn anochel, neu i reolwyr sy'n teimlo eu bod wedi eu gorlethu ac eisiau dod yn hyblyg i newid.

Canfyddiad Prisiau Dr Gareth Harvey (Seicoleg Defnyddwyr Bangor)

Mae prisio'ch cynnyrch, cynnig, neu amser yn rhywbeth y mae llawer o bobl mewn busnes yn cael anhawster ag ef. Beth yw eich meini prawf wrth edrych ar y defnyddiwr? Bydd Dr Harvey yn trafod sut y gallwch chi newid y broses o wneud penderfyniadau, a sut mae pris yn ganfyddiad. Mae'r sgwrs hon yn berthnasol i unrhyw un mewn busnes lle rydych chi'n codi tâl am wasanaeth.

*************************************************************

This event focuses on looking at change and how to react, and at price perception and how to alter decision making.

Dr Edward Jones (Bangor Business School) React to Chaos

Change management doesn't work, you cannot manage something out of your control. But you can react and adapt to chaos by changing how you perceive it. This talk is perfect for anyone thinking of starting a business, working within a company where change is inevitable, or for managers who feel overwhelmed and want to become resilant to change.

Dr Gareth Harvey (Bangor Consumer Psychology) Price Perception

Pricing your product, offer, or time is something many people in business struggle with. What is your criteria when looking at the consumer? Dr Harvey will discuss how you can alter decision making, and how price is a perception. This talk is relevant to anyone in business where you are charging for a service.

____________________________________________________________________________________

The Enterprise Hub @ M-SParc is part funded by European Regional Development Funding through the Welsh Govenment.

Share with friends

Date and Time

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved