Ymladd Ddramatig / Dramatic Combat - BADC Further Level Certification

Ymladd Ddramatig / Dramatic Combat - BADC Further Level Certification

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Location

Sherman Theatre

Senghennydd Road

Cardiff

CF24 4YE

United Kingdom

View map

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Sales Have Ended

Ticket sales have ended

Mae'n ddrwg gennym - does dim tocynnau ar ôl. Rhowch eich enw ar y rhestr aros - os bydd unrhywun yn tynnu allan munud olaf bydd cyfle i ni gynnig lle i chi. We're sorry that all tickets been allocated. Please put your name on the Waitlist - if a space becomes available we'll be in touch.

Ymladd Ddramatic - Cleddyf a Tharian / Dramatic Combat - Sword & Shield British Academy of Dramatic Combat - Further Level Certification

About this event

Ymladd Ddramatig / Dramatic Combat - BADC Further Level Certification image

**Mae gweithgareddau CULT Cymru ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru / CULT Cymru courses are only available to those living in Wales**

Ymladd Ddramatig / Dramatic Combat - BADC Further Level Certification image
Ymladd Ddramatig / Dramatic Combat - BADC Further Level Certification image

**Bilingual text - scroll down for English language**

Ymladd Ddramatig - Cleddyf a Tharian

Tystysgrif Lefel Bellach - British Academy of Dramatic Combat

Mae CULT Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Theatr y Sherman i gefnogi artistiaid a gweithwyr creadigol i wella eu sgiliau ymladd.

Trefnwyd y cwrs hwn gan aelod Equity Rachel Pedley a CULT Cymru.

Eisiau rhoi cynnig ar ymladd ar lwyfan a sgrin ac ennill ardystiad a gydnabyddir gan y diwydiant yn gwneud hynny?

Yna dewch i ymuno â ni fis Awst yma!

Oherwydd natur y cwrs mae angen isafswm o oriau hyfforddi i gael mynediad i'r Arholiad, felly mae'n rhaid bod gennych bresenoldeb o 100%.

Dyddiadau

LLun 8fed Awst : 10:00 - 17:00

Iau 11eg Awst : 10:00 - 17:00

Gwener 12fed Awst : 14:00 - 17:00

Llun 15fed Awst : 14:00 - 17:00

Mawrth 16eg Awst : 10:00- 17:00

Ar gyfer pwy?

Mae'r cwrs hwn yn agored i unrhyw un sydd wedi cyflawni eu lefel hyfforddiant Safonol BADC ac sydd bellach yn gweithio tuag at statws actor-ymladdwr Canolradd neu Uwch.

Mae ardystiad gan academïau eraill (APC, BASSC ac ati) yn cael ei drin yn gyfatebol.

Rhaid i gyfranogwyr fod yn 18+ oed

Sylwch fod y cwrs yn un actif ac yn gofyn am ymgysylltiad meddyliol a chorfforol parhaus bob dydd.

Nod

Mae’r cwrs dwys hwn yn canolbwyntio ar y sgiliau sydd eu hangen i berfformio gweithred dreisgar argyhoeddiadol gyda chleddyf a tharian - system a geir ar draws hanes ac asgwrn cefn llawer o brosiectau gweithredu dramatig.

Manylion

Mae'r hyfforddiant yn flaengar ac yn gorffen gyda pherfformiad ymladd sy'n cael ei asesu gan Arholwr Brwydro Dramatig yr Academi Brydeinig. Mae cyfranogwyr yn perfformio brwydr goreograffi gyda phartner o fewn cyd-destun golygfa wedi'i sgriptio. Os byddant yn llwyddiannus, bydd perfformwyr yn ennill Tystysgrif Lefel Bellach BADC mewn Cleddyf a Tharian, a gydnabyddir yn y diwydiant gan Equity a Spotlight.

Erbyn diwedd y gweithdy dylech fod yn gallu

 • Defnyddio offer ymladd gyda thechneg ymroddedig a chynaliadwy
 • Defnyddio system arf deuol ar gyfer trosedd ac amddiffyniad
 • Datblygu mynegiant o ymddygiad ymosodol a bregusrwydd
 • Cyfuno ac ymgorffori gweithred a thestun yn llawn.

Beth i ddod/gwisgo:

 • Dŵr a byrbrydau i gadw'ch egni i fyny: byddwn ar ein traed trwy'r dydd
 • Gwisgwch ddillad ac esgidiau ymarfer sy'n gyfeillgar i symud - dim jîns nac esgidiau uchel
 • Dillad isaf sy'n cynnig cefnogaeth dda
 • Mae menig yn ddefnyddiol, ond nid yn hanfodol. (e.e. menig beicio)
 • Digon o haenau - byddwn yn cynhesu ac yn oeri trwy gydol y dydd

 • Tystysgrif

British Academy of Dramatic Combat - Further Level Sword & Shield

______________________________________________

Dramatic Combat - Sword & Shield

British Academy of Dramatic Combat - Further Level Certification

CULT Cymru is working in partnership with Sherman Theatre to support artists and creative workers in improving their combat skills.

This course has been organised by Equity member Rachel Pedley & CULT Cymru.

Want to try your hand at fighting for stage and screen and gain an industry recognised certification doing so?

Then come and join us this August!

Due to the nature of the course a minimum number of training hours are required to enter the Examination, therefore you must have 100% attendance.

Dates of Sessions:

August 2022:

Mon 8th: 10.00 - 17.00

Thurs 11th: 10.00 - 17.00

Fri 12th: 14.00 - 17.00

Mon 15th: 14.00 - 17.00

Tues 16th: 10.00 - 17.00

For Who?

This course is open to anyone who has achieved their BADC Standard level of training and are now working towards Intermediate or Advanced actor-combatant status.

Certification from other academies (APC, BASSC etc) is treated reciprocally.

Participants must be aged 18 years or over.

Please note that the course is active and requires ongoing mental and physical engagement on a daily basis.

Aims

This intensive course focuses on the skills required to perform convincing violent action when armed with a sword & shield - a system found across history and the backbone of many dramatic action projects.

Details:

The training is progressive and culminates in a fight performance which is assessed by a British Academy of Dramatic Combat Examiner. Participants perform a choreographed fight with a partner within the context of a scripted scene. If successful, performers will attain a BADC Further Level Certification in Sword & Shield, which is industry recognised by Equity and Spotlight.

Learning Outcomes : By the end of the workshop you should be able to

 • Wield combat equipment with committed and sustainable technique
 • Use a dual weapon system for both offence and defence
 • Develop the expression of aggression and vulnerability
 • Combine and fully embody action and text.

What to bring:

 • Water and snacks to keep your energy up: we will be on our feet all day
 • Wear movement friendly clothes and trainers - no jeans or boots
 • Underwear that offers good support
 • Gloves are useful, but not essential. (e.g. Cycling gloves)
 • Plenty of layers - we will warm up and cool down across the day

 • Accreditation

British Academy of Dramatic Combat - Further Level Sword & Shield

Tutors - Bethan Clark

Bethan Clark is a Fight Director, Action Coordinator, Intimacy Director and a Senior Teacher with the BADC. She holds an MA in Classical Acting from Drama Centre and a BA in Drama from Exeter University.

Bethan’s Fight Direction includes: As You Like It (UK tour), Our Lady of Blundellsands (Liverpool Everyman), Lord of the Flies (Theatre Clwyd & Sherman Theatre), In Hell (RCSSD), The Last Ship (US tour), The Effect (English Theatre Frankfurt), Macbeth (Queens Theatre Hornchurch & Derby Playhouse), A View From The Bridge (York Theatre Royal), Our Lady of Kibeho (Royal and Derngate, Theatre Royal Stratford East), My Beautiful Laundrette (Leicester Curve).

Bethan is a guest lecturer at MetFilm School, University for the Creative Arts, Royal Central School of Speech and Drama, Wimbledon College of Arts and East 15.

Ymladd Ddramatig / Dramatic Combat - BADC Further Level Certification image

Robin Hellier

Robin Hellier is a Fight Director, Probationary Teacher and Advanced actor-combatant with the BADC. He graduated from MA Classical and Contemporary Text (Acting) at the Royal Conservatoire of Scotland, and holds an MA (Hons) in Psychology from the University of Edinburgh.

Robin’s Fight Direction includes: Noises Off (Pitlochry Festival Theatre), Shakespeare in Love (Clifftown Theatre), Macbeth (Courtyard Theatre), and the Muse of Fire season at Bard in the Botanics (Hamlet, As You Like It, Henry V, Richard III).

Robin is a guest lecturer at the Royal Conservatoire of Scotland, East 15, University of Greenwich, Redroofs Theatre School and Middlesex University.

Bethan and Robin bring their industry expertise into the room to provide training that is applicable, accessible and enjoyable!

Ymladd Ddramatig / Dramatic Combat - BADC Further Level Certification image

CULT CYMRU

Mae gweithdai CULT Cymru yn cael eu darparu mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y dydd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.

Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid. 

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk

Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding. 

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk

Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.

Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.

Share with friends