Free

Your ideas, your work, your rights. What do you really own?

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

M-SParc

M-SParc

Gaerwen

LL60 6AR

United Kingdom

View Map

Event description
Secure your ideas

About this Event

Cadw'ch syniadau'n saff. Protect what's yours!

Oes gennych chi syniad, cynnyrch neu fusnes? Beth fyddech chi'n ei wneud pe bai rhywun yn ei gopïo?

Sicrhewch eich bod yn gwybod beth yw eich hawliau, a pha fesurau y gallwch eu rhoi ar waith o'r dechrau. Sicrhewch nad ydych yn dwyn Eiddo Rhyngweithiol rhywun arall yn anfwriadol.

Bydd yr ateb i hyn i gyd a mwy yn cael ei ddatgelu yn y gweithdy amser cinio hwn.

Jane Lambert, NIPC Law –Mae Jane yn fargyfreithiwr mewn Eiddo Deallusol. Hi fydd y prif siaradwr, gan roi trosolwg i chi o'ch hawliau cyfreithiol.

Sean Thomas, Thomas Harrison Intellectual Property – Bydd Sean yn ategu sgwrs Jane gyda gwybodaeth bellach ar amddiffyn eich hun a'ch syniadau.

Jonty Gordon, Amgen Law - Nodau masnach a brandio - yr hyn y gellir ei amddiffyn, y broses, costau a thorri.

Ian Wishart, Sybaris IP Insurance - Sut y gallai yswiriant dalu cost achos gorfodi.

Steve Livingston, IP Tax Solutions - Gan ganolbwyntio'n bennaf ar Gredydau Treth Ymchwil a Datblygu, bydd Steve hefyd yn cynnig cyngor a chefnogaeth mewn perthynas â'r cymhelliant Blwch Patent i gwmnïau yn y DU sy'n dal patentau cymwys.

Jonty Gordon, Amgen Law - Nodau masnach a brandio - yr hyn y gellir ei amddiffyn, y broses, costau a thorri.Andrea Knox, Knox Commercial – Mae Andrea yn Gyfreithiwr ac Ymarferydd Ansolfedd Trwyddedig a bydd yn gorffen gyda throsolwg o'ch busnes a sut mae ei berchnogaeth eiddo deallusol yn cysylltu â'r darlun ehangach

***************************************************************************************************

Do you have an idea, product or business? What would you do if someone copied it?

Make sure you know what your rights are, and what measures you can put in place from the start. Ensure you don’t inadvertently steal someone else’s Intelectual Property.

The answer to all this and more will be revealed in this lunchtime workshop.

Jane Lambert, NIPC Law – Jane is a barrister practicing in Intellectual Property. She will be the keynote speaker, giving you an overview of your legal rights.

Sean Thomas, Thomas Harrison Intellectual Property – Sean will compliment Jane’s talk with further information on protecting yourself and your ideas.ompanies holding qualifying patents.

Jonty Gordon, Amgen Law - Trade marks and branding - what can be protected, the process, costs and infringement.

Ian Wishart, Sybaris IP Insurance - How insurance could cover the cost of enforcement proceedings.

Steve Livingston, IP Tax Solutions - Focusing primarily on R&D Tax Credits, Steve will also offer advice and support in relation to the Patent Box incentive for UK companies holding qualifying patents.

Andrea Knox, Knox Commercial – Andrea is a Solicitor and Licensed Insolvency Practitioner and will be finishing with an overview of your business and how its intellectual property ownership links to the bigger picture

Mae'r Hwb Menter wedi ei gyllido gyda arian cyllid datblygu ymchwil ewropeaidd drwy Llywodraeth Cymru.

The Enterprise Hub is funded with European Regional Development Funds through the Welsh Government

Share with friends

Date and Time

Location

M-SParc

M-SParc

Gaerwen

LL60 6AR

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved