Youth Programme Quality Intervention/Yr Ymyriad Ansawdd Rhaglenni Ieuenctid

Youth Programme Quality Intervention/Yr Ymyriad Ansawdd Rhaglenni Ieuenctid

Actions and Detail Panel

Postponed

  Join us over lunch to learn more about the Youth Programme Quality Intervention (YPQI) and how you can get involved this November.

  About this event

  The session

  We would like to invite to you join some information sessions that we are running on the Youth Programme Quality Intervention (YPQI). These are in the form of a couple of 'lunch and learn' style sessions, to tell you more about the YPQI process and how you can get involved.

  The Centre is working collaboratively with EWC and ETS Wales, CWVYS, and the Principal Youth Officers Group, to ensure synergy between organisations and alignment with other existing initiatives in Wales. This includes close liaison with the Quality Mark.

  The sessions will be interactive Zoom based seminars.

  We'll begin by sharing a short presentation on what the programme involves, before opening the floor for questions and discussion. Please feel free to bring your lunch!

  If you've got any questions before signing up to attend, drop us a line at ypqi@youthimpact.uk.

  The Youth Programme Quality Intervention (YPQI)

  The YPQI is a continuous quality improvement process designed to support organisations working with young people to improve the quality of what they do, and thus the impact of their work on the lives of young people. The process involves a cycle of three stages: Assess, Plan and Improve and starts with observation of youth work practice.

  Our process in no way replaces existing Quality Mark process, but can be used to support applications to the Youth Work Quality Mark. The process could or might be used by organisations to aide in preparedness for Quality Mark Assessment and to improve the quality of the organisation’s practice.

  This ground-breaking quality improvement process has been designed for and tested with youth organisations. Developed in the US, extensive research has demonstrated its effectiveness in improving outcomes for young people, promoting a sustainable and supportive culture of organisational reflection and improvement, and refocusing evaluation on the quality of relationships within different settings.

  Since late 2018, The Centre for Youth Impact has supported a diverse range of organisations to pilot this quality improvement process across the UK, with the support of funding from the National Lottery Community Fund.

  The Centre’s pilot programme covers England, Scotland, Wales and Northern Ireland, and runs until September 2021. The overall aims for the pilot are to test, adapt and embed the YPQI within youth organisations across the UK, establish the infrastructure required to train and support these organisations, and build the evidence base of the correlation between quality of provision and positive outcomes for young people.

  Our goal is to build the foundations for a broad and sustainable adoption of the YPQI across the UK, to support improvements to the quality of youth practice over the long term.

  We look forward to seeing you soon!

  Y sesiwn

  Hoffwn eich gwahodd chi i gyfranogi mewn sesiynau gwybodaeth yr ydym ni’n eu rhedeg ynghylch yr Ymyriad Ansawdd Rhaglenni Ieuenctid (YPQI). Cynhelir y rhain fel sesiynau ‘cinio a dysgu’, i roi rhagor o wybodaeth i chi am broses YPQI a sut y gallwch chi gyfranogi.

  Mae’r ganolfan yn cydweithio â Chyngor y Gweithlu Addysg ac ETS Cymru, CWVYS, a grŵp y Prif Swyddogion Ieuenctid, i sicrhau synergedd rhwng sefydliadau a chysondeb â chynlluniau eraill sydd eisoes yn bodoli yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys agos â’r Marc Ansawdd.

  Bydd y sesiynau yn seminarau rhyngweithiol trwy gyfrwng Zoom.

  Byddwn yn cychwyn trwy rannu cyflwyniad byr ynghylch hanfodion y rhaglen, cyn rhoi cyfle i bawb ofyn cwestiynau a chynnal trafodaeth. Mae croeso i chi ddod â’ch cinio eich hun!

  Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau cyn cadarnhau y byddwch chi’n cyfranogi, cysylltwch â ni yn ypqi@youthimpact.uk.

  Yr Ymyriad Ansawdd Rhaglenni Ieuenctid

  Mae’r YPQI yn broses gwella ansawdd barhaus sydd wedi’i llunio i gynorthwyo sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl ifanc i wella ansawdd eu gwaith, ac felly, effaith eu gwaith ar fywydau pobl ifanc Mae’r broses yn gylch tri cham: Asesu, Cynllunio a Gwella, a bydd yn cychwyn trwy arsylwi ymarfer gwaith ieuenctid.

  Nid yw ein proses yn disodli proses bresennol y Marc Ansawdd o gwbl, ond gellir ei defnyddio i ategu ceisiadau am y Marc Ansawdd Gwaith Ieuenctid. Gallai sefydliadau’r broses ddefnyddio’r broses i gynorthwyo i baratoi at Asesiad y Marc Ansawdd a gwell ansawdd arferion y sefydliad.

  Mae’r broses gwella ansawdd arloesol hon wedi’i llunio ar gyfer sefydliadau ieuenctid ac wedi cael ei phrofi ar y cyd â hwy. Datblygwyd y rhaglen yn yr Unol Daleithiau, ac mae ymchwil helaeth wedi dangos ei heffeithlonrwydd o ran gwella deilliannau ar gyfer pobl ifanc, annog diwylliant cynaliadwy a chefnogol o adfyfyrio a gwella mewn sefydliadau, a newid ffocws gwerthuso i roi sylw i ansawdd perthnasau mewn gwahanol leoliadau.

  Ers diwedd 2018, mae’r Centre for Youth Impact wedi cynorthwyo ystod amrywiol o sefydliadau i gynnal peilot o’r broses gwella ansawdd hon ledled y DU, â chymorth cyllid Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

  Mae rhaglen beilot y Ganolfan yn cwmpasu Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon, a bydd yn rhedeg tan fis Medi 2021. Nodau cyffredinol y peilot yw profi, addasu a sefydlu YPQI mewn sefydliadau ieuenctid ledled y DU, sefydlu’r seilwaith sy’n ofynnol i hyfforddi’r sefydliadau hyn, a datblygu sylfaen dystiolaeth y gydberthynas rhwng ansawdd y ddarpariaeth a deilliannau cadarnhaol ar gyfer pobl ifanc.

  Ein nod yw datblygu’r sylfeini i allu mabwysiadu’r YPQI yn eang ac yn gynaliadwy ledled y DU, i gynorthwyo â gwelliannau i ansawdd arferion gwaith ieuenctid dros y tymor hir. I gynorthwyo â’r broses hon, rydym ni wedi comisiynu papurau briffio manwl ynghylch y cyd-destun polisi ac arferion ar gyfer pob un o wledydd y Deyrnas Unedig.

  Edrychwn ymlaen at eich gweld chi’n fuan!

  Save This Event

  Event Saved