Ysbrydoli gweithgareddau digidol i ofalwyr | Inspiring digital activities i...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Park Mount

Llangefni

Ynys Mon

LL77 7EY

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Mae hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru wedi'i anelu at staff rheng flaen a gwirfoddolwyr sy'n cefnogi pobl i fynd ar-lein a chael eu cynnwys yn ddigidol. [Scroll down for English version]

Ysbrydoli Gweithgareddau Digidol - Cartrefi Gofal
Mae'r sesiwn hon yn rhoi'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfranogwyr i ymgysylltu a chefnogi pobl hŷn sydd angen help i fynd ar-lein ar sail grŵp ac un i un.

Mae'r cwrs unigryw hwn yn briodol i staff a gwirfoddolwyr cartrefi gofal a hoffai ddatblygu dealltwriaeth well o ddefnyddio offer digidol i ymgysylltu â phreswylwyr cartrefi gofal.

Nod y sesiwn gyffredino

 • Deall yr heriau presennol sy'n wynebu cynhwysiant digidol yng Nghymru.
 • Gwerthfawrogiad o'r offer eang digidol sydd ar gael a sut y gellid eu cyflwyno i arferion gwaith fel rhan o weithgareddau cartrefi gofal
 • Canolbwyntio ar Ddiogelwch ar y Rhyngrwyd, a hygyrchedd.
 • Gofynion cyn-gwrs.

Sgiliau

 • TGCh
 • Llythrennedd a rhifedd sylfaenol

Amcanion Dysgu - Ar ddiwedd y sesiwn dylai cyfranogwyr allu:

 • Ddeall pwy sydd ddim ar-lein.
 • Esbonio y sgiliau / rhinweddau sydd eu hangen i hyrwyddo offer digidol i wella preswylwyr cartrefi gofal
 • Egluro’r rhwystrau i fynd ar-lein a sut i'w goresgyn.
 • Disgrifio dulliau i ysbrydoli / ysgogi pobl i fynd ac i aros ar-lein.
 • Bod â'r hyder i gefnogi eraill i fynd ar-lein.

Canlyniadau Dysgu - Erbyn diwedd y cwrs, bydd y cyfranogwyr yn:

 • Gallu cefnogi cleientiaid/cwsmeriaid/tenantiaid/defnyddiwr gwasanaethau yn hyderus i gael mynediad at wasanaethau ar-lein sylfaenol.
 • Gwybod ble i ddod o hyd i adnoddau eang i helpu pobl fynd ar-lein.
 • Deall pam mae cynhwysiad digidol yn bwysig a gallu egluro'r rhwystrau i wahanol grwpiau i fynd ar-lein.

Canslo
Er y bydd hyfforddiant yn rhad ac am ddim, codir tâl o £25 i unrhyw gyfranogwyr sy'n methu â mynychu neu ganslo eu lle heb 24 awr o rybudd.

Cysylltwch
Pwy alla i gysylltu â gydag unrhyw gwestiynau? Cysylltwch â:

Lon Moseley lon.moseley@wales.coop

---------------------------------------------------------------

Digital Communities Wales training is aimed at front line staff and volunteers who are supporting people to get online and become digitally included.

Inspiring Digital Activities
This session provides participants with the skills they need to engage with and support older people who need help to get online on a group and one to one basis.

Overall session aims

 • Understand the present challenges facing digital inclusion in Wales.
 • An appreciation of the range of digital tools available and how they could be introduced into working practices as part of care home activities
 • Focus on Internet Safety, and accessibility.

Pre-course requirements

 • Basic ICT
 • Literacy and numeracy skills

Learning Objectives - At the end of the session participants should be able to:

 • Understand who isn’t online.
 • Explain the skills/qualities needed to promote digital tools to improve care home residents
 • Explain the barriers to getting online and how to overcome them.
 • Describe methods to inspire/motivate people to get and stay online.
 • Have the confidence to support others to get online.

Learning Outcomes - By the end of the course, participants will:

 • Be able to confidently support clients/customers/tenants/services users to access basic online services.
 • Know where to find a range of resources to help get people online.
 • Understand why digital inclusion is important and be able to explain the barriers for different groups to getting online.

Cancellation
While training is free to attend any participants who fail to attend or cancel their place without 24 hours’ notice will incur a charge or £25.

Contact
Who can I contact with any questions? Please contact:

 • Lon Moseley: lon.moseley@wales.coop


Date and Time

Location

Park Mount

Llangefni

Ynys Mon

LL77 7EY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved