Free

Zero Carbon Wales - 13 July Bangor

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Reichel Hall

Ffriddoedd Site

Bangor University

Bangor

LL57 2TW

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Save the date! Building a consensus for action on climate change – the process towards a Zero Carbon Wales

Here at Environet we are on a mission to stimulate action for the environment and of course climate change is something that affects us globally, no matter where we are.

We’re teaming up with Zero Carbon Britain – the Centre for Alternative Technology’s flagship project, The Office of the Future Generations Commissioner (OFGC) and WWF Cymru to deliver 2 day long sessions in Wales:

- Thursday 13th July – Bangor University, Bangor
- Friday 14th July – Culture & Media Centre, Cardiff

Join us as we explore the vision for a zero carbon future and the barriers that we need to overcome to achieve it. We’ll also hear about the political context for Wales with the Well-being of Future Generations Act and the carbon budgets required by the Environment Act and the social, demographic and technological trends that are emerging. With a mixture of presentations and workshop sessions we aim for delegates to leave feeling inspired and re-energised both to act themselves and to influence outwards and upwards.

Full agenda available hereCadwch y dyddiad! Meithrin consensws dros weithredu ar newid hinsawdd – y broses tuag at Gymru Ddi-garbon

Yma yn Environet rydym ar genhadaeth i ysgogi camau gweithredu dros yr amgylchedd ac wrth gwrs mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar bawb o amgylch y byd, ni waeth ble’r ydym ni.

Rydym yn cydweithio â phrosiect blaenllaw Canolfan y Dechnoleg Amgen – Prydain Ddi-garbon, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a WWF Cymru i gynnal 2 sesiwn drwy’r dydd yn y Gogledd a’r De:

- Dydd Iau 13eg Gorffennaf – Prifysgol Bangor, Bangor
- Dydd Gwener 14eg Gorffennaf – Y Ganolfan Cyfrygau a Diwlliant, Caerdydd

Ymunwch â ni wrth i ni drafod y weledigaeth ar gyfer dyfodol di-garbon a’r rhwystrau y mae angen i ni eu goresgyn i’w wireddu. Byddwn hefyd yn clywed am y cyd-destun gwleidyddol yng Nghymru gyda Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’r cyllidebau carbon sy’n ofynnol yn ôl Deddf yr Amgylchedd a’r tueddiadau cymdeithasol, demograffig a thechnolegol sy’n dod i’r golwg. Gyda chyfuniad o gyflwyniadau a sesiynau gweithdy gobeithiwn ysbrydoli cyfranogwyr a rhoi egni newydd iddynt fynd ati i weithredu eu hunain ac i ddylanwadu ar eraill tuag allan ac i fyny.

Agenda lawn ar gael yma

Share with friends

Date and Time

Location

Reichel Hall

Ffriddoedd Site

Bangor University

Bangor

LL57 2TW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved