Organiser profile image

Diverse Cymru

http://www.diversecymru.org.uk

Diverse Cymru is an innovative equalities organisation in the Welsh Third Sector, created in recognition of the difficulties and discrimination faced by people experiencing inequality in Wales.

Diverse Cymru aims to make a real difference to people’s lives through delivering services that reduce inequality and increase independence; supporting people to speak for themselves and to connect with decision makers; creating opportunities for participation and development; raising awareness of equality issues; and inspiring people to take action against inequality. 

Diverse Cymru yw sefydliad arloesol yn y Trydydd Sector Cymru, a grëwyd yn gydnabyddiaeth o'r anawsterau a'r gwahaniaethu a wynebir gan bobl sy'n dioddef anghydraddoldeb yng Nghymru.

Mae Diverse Cymru yn anelu at wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl drwy ddarparu gwasanaethau sy'n lleihau anghydraddoldeb a chynyddu annibyniaeth; cefnogi pobl i siarad drostynt eu hunain ac i gysylltu gyda'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau; creu cyfleoedd ar gyfer cyfranogi a datblygu; codi ymwybyddiaeth o faterion cydraddoldeb, ac ysbrydoli pobl i gymryd camau yn erbyn anghydraddoldeb.

Sorry, there are no upcoming events