Skip Main Navigation
Page Content

GwE

GwE yw Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Gogledd Cymru sydd yn gweithio yn gwbl ddwyieithog ochr yn ochr â ac ar ran Awdurdodau Lleol Conwy, Dinbych, Fflint, Gwynedd, Wrecsam ac Ynys Môn i ddatblygu ysgolion rhagorol ar hyd a lled y rhanbarth.   Gweledigaeth GwE yw, trwy herio yn bwrpasol a chefnogol a thrwy gynnig cefnogaeth heriol, datblygu cyfundrefn sydd yn hunan-wella ac yn dangos ffydd yn ein hysgolion a’u harweinwyr ar bob lefel i’n tywys ar hyd y daith honno. Ar ei orau, mae cydweithio agos rhwng ysgolion yn broses hynod heriol ac yn ein harwain at sylweddoli efallai nad ydy’r hyn yr oeddem ni yn ei ystyried yn arfer ragorol yn ragorol wedi’r cyfan. Gwaith ysgolion yw gwella eu hunain er lles y dysgwyr yn eu gofal; tasg GwE yw sicrhau bod hynny’n digwydd.

Mae’r cynllun gwella cenedlaethol “Cymwys am Oes” yn arwydd o ymrwymiad i’r syniad o gyfundrefn addysg sy’n gwella ei hunan ac yn crisialu’r weledigaeth o arweinwyr ysgol yn gweithio gyda’i gilydd, gan gymryd yr awenau o ran eu dyfodol a’u datblygiad.  Tra bod rhaid i’r rhai o fewn ein hysgolion fod yn gyfrifol am godi safonau yn eu sefydliadau eu hunain, mae GwE yn ceisio magu meddylfryd o gyd-ddathlu llwyddiannau cyfundrefn gyfan  - “rydw i am i bob ysgol fod yn ysgol dda, ond rydw i am i’m hysgol i fod ‘chydig bach yn well.”

 

GwE, the fully bilingual School Effectiveness and Improvement Service for North Wales, works alongside and on behalf of the Local Authorities of Conwy, Denbighshire, Flintshire, Gwynedd, Wrexham and Anglesey to develop excellent schools across the region. By providing focused and supportive challenge and challenging support, GwE’s vision is to develop a self-improving system which trusts schools and their leaders at every level to guide us on that journey. At best, close collaboration between schools can be extremely challenging and leads us to the realisation that perhaps what we perceived as being excellent practice is not in fact excellent. Schools need to improve themselves for the sake of the learners in their care; it is up to GwE to ensure that this happens. 

The national improvement plan, “Qualified for Life” is an indication of a commitment to the concept of a self-improving education system, and encapsulates the vision of school leaders working together, taking charge of their future and development.  Whilst those within our schools must take responsibility for raising standards within their own establishments, GwE is trying to nurture a mentality of mutually celebrating the achievements of an entire system - “I want every school to be a good school, but I want my school to be that little bit better”.

Sorry, there are no upcoming events

Save This Event

Event Saved