Skip Main Navigation
Page Content

Islands Book Trust

The Islands Book Trust are a charity based in the Outer Hebrides of Scotland, run mainly by volunteers.
We promote wider understanding and appreciation of the rich history and cultural heritage of Scottish islands, and their links both nationally and internationally.
We do this by organising talks, conferences, visits to islands, publications, broadcasts, educations and research.
'S e buidheann carthannais a th' ann an Urras Leabhraichean nan Eilean a th' air a ruith anns a' mhòr-chuid le daoine gu saor thoileach.
Tha sinn a' feuchainn ri àrdachadh a thoirt air an tuigse 's an eòlas a th' aig daoine air eachdraidh agus dualchas phrìseil eileanan na h-Alba agus na ceanglaichean a th' aca gu nàiseanta agus gu h-eadar-nàiseanta.
Tha sinn a' coileanadh seo le bhith a' cuir air adhart òraidean, co-labhairtean, turasan gu eileanan, foillsichidhean agus craolaidhean, agus tro fhoghlam agus rannsachadh.

Save This Event

Event Saved