Organiser profile image

St Patrick's Catholic Church, Corsham

https://stpatricks-corsham.org.uk/