Organiser profile image

University of Wales Trinity Saint David - Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) has an ambitious mission. We aim to transform education in Wales, and by doing so transform the lives of the individuals and communities who are connected to us. UWTSD has three main campuses in South West Wales – Carmarthen, Lampeter and Swansea, as well as a campus in London and learning centres in Cardiff and Birmingham. We also deliver programmes at a number of Outreach Development Centres in collaboration with such external partners as the YMCA. Current locations include Bridgend, Cardiff and Newport. Each offers a different kind of student experience while all share a friendly, community atmosphere.

 


 

Mae gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant genhadaeth uchelgeisiol. Anelwn at drawsnewid addysg yng Nghymru a thrwy wneud hynny drawsnewid bywydau unigolion a chymunedau sy'n gysylltiedig â ni. Mae gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS) dri phrif gampws yn Ne-orllewin Cymru - Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe yn ogystal â champws yn Llundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham. Cyflwynwn raglenni mewn nifer o Ganolfannau Datblygu Allgymorth mewn cydweithrediad â phartneriaid allanol, megis yr YMCA. Mae’r lleoliadau presennol yn cynnwys Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Chasnewydd. Mae pob un ohonynt yn cynnig math gwahanol o brofiad myfyrwyr, ac ar yr un pryd maent yn rhannu awyrgylch cymunedol cyfeillgar.