Skip Main Navigation
Page Content

 

In 2016, the Welsh Government Creative Industries Team commissioned Diverse Cymru to carried out a research project looking at ways to overcome inequality in the film and TV industry in Wales.

The project aimed to increase understanding and awareness of under-representation in the film and TV industry in Wales. It gathered and analysed views from members of the public as well as experts in the field to develop an understanding of the barriers and potential solutions.

The researchers looked at the following equality characteristics:

 • age (older and younger people)
 • disability
 • race
 • religion or belief
 • sex
 • sexual orientation
 • gender reassignment.
They collected the views, experiences and ideas of individuals across Wales and of the organisations who work with them.

In the project report, Diverse Cymru makes recommendations for action to improve the situation. The 9 recommendations in the report are based on the most common solutions suggested by individuals and organisations throughout the project. 
 
 
 

Yn 2016, cynhaliwyd prosiect ymchwil gan Diverse Cymru yn edrych ar ffyrdd o oresgyn diffyg cydraddoldeb yn y diwydiant ffilm a theledu yng Nghymru.

 

Cafodd Diverse Cymru ei gomisiynu gan dîm Sector y Diwydiannau Creadigol i gynnal gwaith ymchwil annibynnol i amrywiaeth o fewn y diwydiant ffilm a theledu yng Nghymru.  

Mae’r prosiect yn anelu at gael mwy o bobl i ddeall a bod yn ymwybodol o dan-gynrychiolaeth yn y diwydiant ffilm a theledu yng Nghymru.  Bu’n casglu ac yn dadansoddi safbwyntiau gan aelodau’r cyhoedd yn ogystal ag arbenigwyr yn y maes, i ddatblygu dealltwriaeth o’r rhwystrau yn ogystal ag atebion posibl.  

Roedd yr ymchwilwyr yn edrych ar y nodweddion cydraddoldeb canlynol:  

 • oedran (pobl hŷn ac ifanc)
 • anabledd
 • hil
 • crefydd neu gred
 • rhyw
 • cyfeiriadedd rhywiol 
 • ailbennu rhywedd.
Casglwyd safbwyntiau, profiadau a syniadau unigolion ledled Cymru a’r sefydliadau sy’n gweithio gyda hwy.  

Yn adroddiad y prosiect, mae Diverse Cymru yn gwneud argymhellion i wella’r sefyllfa.  Mae’r 9 o argymhellion yn yr adroddiad yn seiliedig ar yr atebion mwyaf cyffredin sy’n cael eu hawgrymu gan unigolion a sefydliadau drwy gydol y prosiect.  
 

Save This Event

Event Saved