Откриване на изложба: В сърцето на София

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Bulgarian Cultural Institute

186-188 Queen's Gate, South Kensington

London

SW7 5HL

United Kingdom

View Map

Event description
Откриване на изложба: В сърцето на София. Европейски присъствия в съвременния архитектурен облик на българската столица

About this Event

19.10.2019; 18:30 часа; Галерия „София“

Събитието се организира със специалната подкрепа на Британско – Българското Общество.

Българският културен институт Лондон има удоволствието да ви покани на откриването на изложбата „В сърцето на София. Европейски присъствия в съвременния архитектурен облик на българската столица“, проект на Софийска Градска Художествена Галерия.

Специален гост: Аделина Филева, директор на Софийска Градска Художествена Галерия

Чаша българско вино ще допринесе за вашето настроение и незабравимо преживяване.

Изложбата представя отразеното в творбите на български художници архитектурно наследство в съвременния образ на София, което свидетелства за яркото присъствие на европейски архитекти в страната или български такива, по-голямата част от които са получили своето професионално образование в Чехия, Австрия, Италия, Германия и др. Подбраните за пътуващата експозиция творби са на изтъкнати майстори на четката като Никола Танев, Найден Петков, Цанко Лавренов, Александър Стаменов, Деню Чоканов, Владимир Кавалджиев, Тодор Хаджиниколов и др. Сред увековечените в платната им архитектурни паметници са Народното събрание, Паметникът „Цар Освободител”, Народният театър „Иван Вазов”, Орлов мост, Софийски университет, Баня Баши джамия, Софийската синагога, средновековните емблеми на града – църквата „Св. София” и ротондата „Св. Георги”.

Подбрани са и произведения, които показват и фрагменти от близкото минало на страната, което през последните години е повод за активен обществен дебат като Паметника на Съветската армия, Партийният дом, унищоженият вече Мавзолей. В направата на всички тези архитектурни обекти, които разкриват богата и многовековна история на българската столица, участие са взели редица изтъкнати архитекти като Вацлав Прошек (Чехия), Фридрих Грюнангер (Австрия), Лудвиг Рихтер (Виена), Херман Хелмер (Германия), Петер Паул Бранг (Румъния), Виктор Румпелмайер (Словакия), Арнолдо Дзоки (Италия), Даниел Неф (Швейцария) и др. От българската архитектурна школа, в основата на която стоят възпитаници на западноевропейски архитектурни центрове са представени обекти на архитектите Наум Торбов, Иван Васильов, Пенчо Койчев, Никола Лазаров, Сава Овчаров и др.

Изложбата дава възможност да се оцени както съвременното състояние на архитектурното многообразие на града, така и неговото историческо развитие, а съпътстващите експозицията данни за личностния и творчески път на художниците и архитектите и за самите архитектурни обекти, по-голямата част от тях включени в листата на недвижимите паметници на културата с национално значение, позволява изграждането на един богат и интригуващ разказ за присъствието на Европа в един от най-древните и живи градове на Стария континент.

Екип на изложбата: Аделина Филева – ръководител, Пламен В. Петров – автор на концепцията, Рамона Димова – организатор, Наташа Ноева, Николета Гологанова, Рамона Димова и Пламен В. Петров – автори на изданието, Илинка Чергарова – реставратор

-----------------------------------------------------

Exhibition Opening: In the heart of Sofia. European presence in the contemporary architectural face of the Bulgarian capital

19.10.2019; 6:30 PM; “Sofia” Gallery

This event is kindly supported by the British-Bulgarian Society.

The Bulgarian Cultural Institute London cordially invites you to the opening of the exhibition “In the heart of Sofia. European presence in the contemporary architectural face of the Bulgarian capital”, a project by Sofia City Art Gallery.

Special guest: Adelina Fileva, director of the Sofia City Art Gallery

Bulgarian wine will contribute to your great mood and unforgettable experience.

The exhibition presents the architectural heritage in the contemporary look of Sofia reflected by the works of Bulgarian artists, which testifies to the presence of European architects in the country or Bulgarian ones, most of whom have received their professional education in the Czech Republic, Austria, Italy, Germany and elsewhere.

The works selected for the traveling exhibition are by famous artists such as Nikola Tanev, Nayden Petkov, Canko Lavrenov, Aleksandar Stamenov, Denyu Chokanov, Vladimir Kavaldjiev, Todor Hadjinikolov and others. The architectural monuments, that are perpetuated in their works include: the National Assembly, the Monument of the Tsar Liberator, the Ivan Vazov National Theatre, Eagles’ Bridge, Sofia University, Banya Bashi Mosque, the Sofia Synagogue, and the medieval city emblems – the Saint Sophia Church and the Church of Saint George.

Other featured works show elements of the country’s recent past, which have often sparked active public debate in recent years such as the Monument of the Soviet Army, and the destroyed Mausoleum.

A number of prominent architects such as Václav Prošek (Czech Republic), Friedrich Grünanger (Austria), Ludwig Richter (Vienna), Hermann Helmer (Germany), Peter Paul Brang (Romania), Viktor Rumpelmayer (Slovakia), Arnaldo Zòcchi (Italy), Daniel Neff (Switzerland), and others have taken part in the construction of all these architectural sites, which reveal the rich and centuries-old history of the Bulgarian capital. The Bulgarian Architectural School, which takes pride in their professional basis of alumni of Western European architectural centers, presents the sites of architects Naum Torbov, Ivan Vasilyov, Pencho Koichev, Nikola Lazarov, Sava Ovcharov and others.

The exhibition grants the opportunity to evaluate both the current state of architectural diversity in the city and its historical development, while details of the personal and creative paths of artists and architects, as well as the architectural sites themselves, most of which are included in the list of immovable cultural monuments of national importance, allows the construction of a rich and intriguing story about the presence of Europe in one from the most ancient and vibrant cities of the Old Continent.

Exhibition team: Adelina Fileva – manager; Plamen V. Petrov – author of the concept, Ramona Dimova – organizer, Natasha Noeva, Nikoleta Gologanova, Ramona Dimova, and Plamen V. Petrov – authors of the edition; Ilinka Chergarova – renovator

Date and Time

Location

Bulgarian Cultural Institute

186-188 Queen's Gate, South Kensington

London

SW7 5HL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved