Sales Ended

Cyfoeth Naturiol Cymru Digwyddiadau Comisiynu/Natural Resources Wales’ Comm...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Glasdir Business & Conference Centre

Plas yn Dre

LL26 0DF

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Galwad Agored Cyntaf Cyfoeth Naturiol Cymru am brosiectau dan y Dull Comisiynu Newydd – Digwyddiadau Rhanddeiliaid Allanol

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn datblygu dull newydd o gomisiynu i glustnodi’r heriau, fel y’u nodir yn y Cynllun Adnoddau Naturiol, yr Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol (SONARR) a Datganiadau Ardal a Llesiant, y mae angen inni fynd i’r afael â hwy drwy gydweithio â’n gilydd. Fel rhan o’r dull hwn, bydd cyllid a chymorth arall yn cael eu neilltuo i heriau ym mhob un o’r ardaloedd sy’n destun Datganiadau Ardal Cymru ac i gamau sydd yn well eu gweithredu unwaith yng Nghymru.

Rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau i gyflwyno’r heriau ac i lansio galwad am fynegiannau o ddiddordeb. Bydd 3 digwyddiad ledled Cymru a gweminar (dydd Mawrth 5 Rhagfyr) i’r sefydliadau hynny na fydd yn gallu mynychu’r digwyddiadau a gynigir.

Canolbarth Cymru: Dydd Gwener 24 Tachwedd 2017
Lleoliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Ffordd Penglais, Aberystwyth SY23 3BU
Amser: 13:00 – 16:00

Gogledd Cymru: Dydd Llun 27 Tachwedd 2017
Lleoliad: Canolfan Fusnes a Chynadleddau Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst LL26 0DF
Amser: 13:00 – 16:00

De Cymru: Dydd Mawrth 28 Tachwedd 2017
Lleoliad: TechHub Abertawe, 221 Stryd Fawr, Abertawe SA1 1NW
Amser: 13:00 – 16:00

Bydd y sesiynau hyn yn cynnwys trosolwg o dirlun deddfwriaethol newydd Amgylchedd Cymru; yr heriau a nododd Cyfoeth Naturiol Cymru y gellir eu datrys yn unig mewn cydweithrediad â phartneriaid allanol; eglurhad o’r broses ymgeisio; a sesiwn holi ac ateb. Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig ac felly 2 gynrychiolydd ar y mwyaf o bob sefydliad a all fynychu.

Weminar: Ddydd Mawrth, 5 Rhagfyr 2017
Amser: 10:15 – 11:45
Bydd y Weminar yn grynodeb o’r prif faterion, ac yn cwmpasu agweddau hanfodol ar gylch gwaith a phroses y Galwad Agored a bydd yn cael ei chyfarwyddo gan Gwestiynau Cyffredin y digwyddiadau rhanddeiliaid. Os hoffech chi gofrestru ar gyfer y weminar, e-bostiwch: external.funding@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mae croeso i ymwelwyr y digwyddiadau hyn fynychu sesiwn fore Environet yng nghwmni siaradwyr o Lywodraeth Cymru, y Canolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol, Siopa Teg a Cadwch Gymru’n Daclus. Bydd sesiwn y bore yn cael ei dilyn gan ginio a rhwydweithio:
24 Tachwedd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
27 Tachwedd, Canolfan Busnes a Chynhadledd Glasdir, Llanrwst
28 Tachwedd, Tech Hub, Abertawe

Bydd Environet yn defnyddio’r wybodaeth a roddwch ar eich ffurflen archebu i weinyddu ein digwyddiad. Gellir rhoi manylion am y sawl a gyfranogodd i gyfranogwyr eraill, arddangoswyr a chyflwynyddion, yn amodol ar ganiatâd.
Natural Resources Wales’ First Open Call for projects under the new Commissioning Approach – External Stakeholder Events


Over the past year, NRW has been developing a new commissioning approach to identify the challenges, as set out in the Natural Resource Plan, the State of Natural Resources Report (SONARR) and Area and Wellbeing statements, that we need to work in collaboration to address. As part of this approach, funding and other support will be allocated to challenges in each of the areas covered by Wales’ Area Statements and to actions that are best delivered once for Wales.

We are holding a series of events to introduce the challenges and launch a call for expressions of interest. There will be 3 events across Wales and a webinar (Tuesday 5th December) for those organisations unable to attend the events on offer.


Mid Wales: Friday 24th November 2017
Location: National Library of Wales, Penglais Road, Aberystwyth SY23 3BU
Time: 13:00 – 16:00

North Wales: Monday 27th November 2017
Location: Glasdir Business & Conference Centre, Plas yn Dre, Llanrwst LL26 0DF
Time: 13:00 – 16:00

South Wales: Tuesday 28th November 2017
Location: TechHub Swansea, 221 High St, Swansea SA1 1NW
Time: 13:00 – 16:00

These sessions will include an overview of the new legislative landscape of the Welsh Environment; the challenges that NRW has identified that it can only solve in collaboration with external partners; an explanation of the application process; and a session for questions and answers. There is a limited number of places available and therefore a maximum of 2 representatives per organisation may attend.

Webinar: Tuesday 5th December 2017
Time: 10:15 – 11:45
The Webinar will be a summary of the main issues, covering crucial aspects of the remit and process of the Open Call and will be informed by the FAQs of the stakeholder events. If you would like to register for the webinar please e-mail: external.funding@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Guests for these events are welcomed to attend Environet’s morning session with speakers from Welsh Government, the Local Environment Record Centre’s, Fair Do’s and Keep Wales Tidy. The morning session will be followed by lunch and networking:
24 November, National Library of Wales, Aberystwyth
27 November, Glasdir Business and Conference Centre, Llanrwst
28 November, Tech Hub, Swansea


Environet will use the information you provide on your booking form for administering this event. Details of participants may be given to other delegates, exhibitors and presenters, subject to permissions.Share with friends

Date and Time

Location

Glasdir Business & Conference Centre

Plas yn Dre

LL26 0DF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved