CCCB-Exposició Francesc Tosquelles- Diumenge tarda gratuït

CCCB-Exposició Francesc Tosquelles- Diumenge tarda gratuït

Panel Acciones y detalles

Gratis

Exposició adaptada amb les mesures de seguretat pertinents i seguint la normativa sanitària vigent.

Acerca de este evento

CATALÀ

Francesc Tosquelles. Com una màquina de cosir en un camp de blat

L’exposició proposa un recorregut per les pràctiques d’avantguarda que el psiquiatre Francesc Tosquelles va portar a terme en el camp terapèutic, polític i cultural. Tosquelles va transformar les institucions psiquiàtriques durant la República i sota l’Europa dels feixismes. Avui és una inspiració per pensar les polítiques de salut mental en moments de crisi extrema.

«La bogeria és inherent a la condició humana» Francesc Tosquelles

«Francesc Tosquelles. Com una màquina de cosir en un camp de blat» posa en valor la figura, l’obra i l’entorn polític i artístic d’un psiquiatre que va revolucionar les pràctiques mèdiques del seu temps i que va transmetre un llegat cultural innovador i sorprenent, desconegut per la majoria. Francesc Tosquelles es va proposar abordar l’arrel social de la malaltia mental i transformar la institució psiquiàtrica.

Francesc Tosquelles (Reus, 1912 – Granges d’Òlt, 1994) es va formar en l’experiència política i cultural de la Mancomunitat de Catalunya i la República. Després de lluitar al Front d’Aragó i a Extremadura durant la Guerra Civil, es va haver d’exiliar a França l’any 1939. Des del camp de concentració de Sètfonts i, sobretot, a l’hospital psiquiàtric de Saint-Alban (França), Tosquelles va revolucionar el funcionament del centre psiquiàtric amb una pràctica que vinculava la política, l’experimentació clínica i la cultura.

El sanatori de Saint-Alban es va convertir en un refugi per a artistes d’avantguarda que convivien amb interns, pagesos, monges, metges i infermeres. Tosquelles va obrir l’hospital psiquiàtric a multitud de pràctiques artístiques, fomentant així el vincle social dels malalts i humanitzant la vida de milers de pacients. Va ser pioner en introduir tasques d’autogestió, comissions i clubs de malalts; formació per als cuidadors; experiments amb el teatre, el cinema i l’escriptura; creació de periòdics murals i diaris interns; introducció d’impremtes o tallers d’ergoteràpia.

L’exposició convida a fer un itinerari cronològic per la vida i l’obra de Tosquelles. El testimoni oral del metge reusenc acompanya el visitant mentre parla dels temes que el van interessar: la pagesia, Stalin, la por que els bojos susciten en els psiquiatres i tants d’altres. La mostra presenta una extensa selecció de pel·lícules, materials històrics i documentals inèdits, obres d’avantguarda surrealista i objectes produïts pels malalts de l’hospital de Saint-Alban, provinents de la Col·lecció d’Art Brut de Lausana i d’altres col·leccions particulars.

Paul Éluard, Gérard Vulliamy, Tristan Tzara, Joan Miró, Antonin Artaud, Henri Michaux, Brassaï o Léon Schwarz-Abrys són alguns dels artistes amb presència a l’exposició, que també compta amb obres contemporànies i de nova creació, com una pel·lícula de Mireia Sallarès i instal·lacions interactives i peces d’Alejandra Riera, Roger Bernat, Angela Melitopoulos, Maurizio Lazzarato i Perejaume.

El projecte és fruit d’un procés d’investigació desenvolupat pel crític d’art, docent i investigador Carles Guerra i de la recerca liderada per la crítica literària i professora de la Universitat de Barcelona Joana Masó, que ha estat finançada per la Fundació Privada Mir-Puig i ha donat lloc a la publicació del volum Tosquelles. Curar les institucions (Arcàdia), reconegut amb el Premi Ciutat de Barcelona d’Assaig, Humanitats i Història 2021.

L’exposició es presenta en versions adaptades a Les Abattoirs. Musée FRAC Occitanie, Tolosa (fins el 6 de març de 2022); al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Barcelona (8 d’abril – 28 d’agost de 2022); al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (27 de setembre de 2022 – finals de març del 2023); i a l’American Folk Art Museum de Nova York (abril – octubre del 2023).

Comissariat: Joana Masó, Carles Guerra

Informació pràctica

Horari

Diumenge a la tarda de 15 a 20h és gratuït. Cal reservar hora.

El CCCB tanca a les 20:00h, la mitjana de la visita és de 90 minuts. L'accés a les sales es realitzarà puntual, recomanem arribar 5 minuts abans de l'hora d'entrada. Preguem tingueu en compte aquestes informacions en el moment de reservar les vostres entrades.

No es podrà entrar a la sala amb cascs de moto, motxilles o bosses grosses, ni cap tipus de vehicles de mobilitat personal.

L'exposició també està oberta els altres dies, de pagament:

Entrades per franges horàries, de dimarts a dissabte de 11:00 a 18:45 i diumenge de 11:00 a 14:30h. Preu : 6€ (+comissió).

CASTELLANO

Francesc Tosquelles. Como una máquina de coser en un campo de trigo

La exposición propone un recorrido por las prácticas de vanguardia que el psiquiatra Francesc Tosquelles llevó a cabo en el campo terapéutico, político y cultural. Tosquelles transformó las Instituciones psiquiátricas durante la República y bajo la Europa de los fascismos. Hoy es una inspiración para pensar las políticas de salud mental en momentos de crisis extrema.

«La locura es inherente a la condición humana» Francesc Tosquelles

«Francesc Tosquelles. Como una máquina de coser en un campo de trigo» pone en valor la figura, la obra y el entorno político y artístico de un psiquiatra que revolucionó las prácticas médicas de su tiempo y que transmitió un legado cultural innovador y sorprendente, desconocido por la mayoría. Francesc Tosquelles se propuso abordar la raíz social de la enfermedad mental y transformar la institución psiquiátrica.

Francesc Tosquelles (Reus, 1912 – Granges-sur-Lot, 1994) se formó en la experiencia política y cultural de la Mancomunidad de Cataluña y la República. Después de luchar en el Frente de Aragón y en Extremadura durante la Guerra Civil, tuvo que exiliarse en Francia en el año 1939. Desde el campo de concentración de Septfonds y, sobretodo, en el hospital psiquiátrico de Saint-Alban (Francia), Tosquelles revolucionó el funcionamiento del centro psiquiátrico con una práctica que vinculaba la política, la experimentación clínica y la cultura.

El sanatorio de Saint-Alban se convirtió en un refugio para artistas de vanguardia que convivían con los internos, campesinos, monjas, médicos y enfermeras. Tosquelles abrió el hospital psiquiátrico a multitud de prácticas artísticas, fomentando así el vínculo social de los enfermos y humanizando la vida de miles de pacientes. Fue pionero en introducir en las instituciones tareas de autogestión, comisiones y clubs de enfermos; formación para los cuidadores; experimentos con el teatro, el cine y la escritura; creación de periódicos murales y diarios internos; introducción de imprentas o talleres de ergoterapia.

La exposición invita a hacer un itinerario cronológico por la vida y la obra de Tosquelles. El testimonio oral del médico de Reus acompaña al visitante mientras habla de los temas que le interesaron: los campesinos, Stalin, el miedo que los locos suscitan en los psiquiatras y tantos otros. La muestra presenta una extensa selección de películas, materiales históricos y documentales inéditos, obras de vanguardia surrealista y objetos producidos por enfermos del hospital de Saint-Alban, procedentes de la Colección de Art Brut de Lausana y de otras colecciones particulares.

Paul Éluard, Gérard Vulliamy, Tristan Tzara, Joan Miró, Antonin Artaud, Henri Michaux, Brassaï o Léon Schwarz-Abrys son algunos de los artistas con presencia en la exposición, que también cuenta con obras contemporáneas y de nueva creación, como una película de Mireia Sallarès e instalaciones interactivas y piezas de Alejandra Riera, Roger Bernat, Angela Melitopoulos, Maurizio Lazzarato y Perejaume.

El proyecto es fruto de un proceso de investigación desarrollado por el crítico de arte, docente e investigador Carles Guerra y de la investigación liderada por la crítica literaria y profesora de la Universidad de Barcelona Joana Masó, que ha sido financiada por la Fundación Privada Mir-Puig y ha dado lugar a la publicación del volumen Tosquelles. Curar les institucions (Arcadia), reconocido con el Premio Ciutat de Barcelona de Ensayo, Humanidades e Historia 2021.

La exposición se presenta en versiones adaptadas en Les Abattoirs. Musée FRAC Occitanie, Toulouse (hasta el 6 de marzo de 2022); en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Barcelona (8 de abril – 28 de agosto de 2022); en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (27 de septiembre de 2022 - finales de marzo de 2023); y en el American Folk Art Museum, Nueva York (abril – octubre de 2023).

Comisariado: Joana Masó, Carles Guerra

Información práctica

Horario:

Domingo por la tarde de 15 a 20h es gratuito. Deben reservar hora.

El CCCB cierra a las 20:00h, la media de visita es de 90 minutos. El acceso a la exposición se realizará puntual, recomendamos llegar 5 minutos antes de la hora de entrada. Les rogamos que tengan en cuenta estas informaciones en el momento de reservar sus entradas.

Hay que tener en cuenta que no se podrá entrar con cascos de moto, mochilas o bolsas grandes, ni ningún tipo de vehículo de transporte individual.

La exposición también está abierta otros días, de pago:

Entradas por franjas horarias, de martes a sábado de 11:00 a 18:45 y domingo de 11:00 a 14:30h. Precio : 6€ (+comisión).

ENGLISH

Francesc Tosquelles. Like a Sewing Machine in a Wheat Field

The exhibition takes a look at the avant-garde practices that the psychiatrist Francesc Tosquelles carried out in the therapeutic, political and cultural field. Tosquelles transformed psychiatric institutions during the Republic and in fascist Europe. Today, he is an inspiration when addressing mental health policies in times of extreme crisis.

“Madness is inherent in the human condition” Francesc Tosquelles

Francesc Tosquelles. Like a Sewing Machine in a Field of Wheat highlights the figure, the work, and the political and artistic environment of a psychiatrist who revolutionized the medical practices of his time and passed on an innovative and surprising cultural legacy that is unknown to most. Francesc Tosquelles set out to address the social root of mental illness and transform the psychiatric institution.

Francesc Tosquelles (Reus, 1912–Granges-sur-Lot, 1994) trained in the political and cultural experience of the Commonwealth of Catalonia and the Republic. After fighting on the Aragon Front and in Extremadura during the Spanish Civil War, he had to go into exile in France in 1939. At the Septfonds concentration camp and, above all, in the psychiatric hospital at Saint-Alban (France), Tosquelles revolutionized the functioning of the psychiatric centre with a practice that linked politics, clinical experimentation and culture.

The sanatorium at Saint-Alban became a haven for avantgarde artists, who lived alongside inpatients, peasants, nuns, doctors and nurses. Tosquelles opened up the psychiatric hospital to many different artistic practices, fostering the social ties of the inpatients and humanizing the lives of thousands. He was a pioneer in introducing tasks of self-management, commissions, and inpatient clubs; training for caregivers; theatre, film and writing experiment; the creation of mural periodicals and internal newspapers; and the introduction of printing and occupational therapy workshops.

The exhibition invites visitors to walk chronologically through the life and work of Tosquelles. The psychiatrist’s oral testimony accompanies visitors as he talks about the topics that interested him: the peasantry, Stalin, the fear that madmen arouse in psychiatrists, and many others. The exhibition features an extensive selection of previously unshown films, historical and documentary materials, surrealist avant-garde works and objects produced by patients at Saint-Alban Hospital, on loan from the Lausanne Art Brut Collection and other private collections.

Paul Éluard, Gérard Vulliamy, Tristan Tzara, Joan Miró, Antonin Artaud, Henri Michaux, Brassaï and Léon Schwarz-Abrys are some of the artists present in the exhibition, which also includes contemporary works and newly created projects, such as a film by Mireia Sallarès and interactive installations and pieces by Alejandra Riera, Roger Bernat, Angela Melitopoulos, Maurizio Lazzarato and Perejaume.

This project is the result of a research process developed by art critic, teacher and researcher Carles Guerra, and research led by literary critic and University of Barcelona lecturer Joana Masó, which was financed by the Mir-Puig Foundation and produced the publication Tosquelles. Curar les institucions (Arcàdia), awarded the Ciutat de Barcelona Essay, Humanities and History Prize 2021.

The exhibition will be presented in adapted versions at Les Abattoirs. Musée FRAC Occitanie, Toulouse (until 6 March 2022); the Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (8 April–28 August 2022); the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (27 September 2022–end March 2023), and the American Folk Art Museum in New York (April–October 2023).

Curators: Joana Masó, Carles Guerra

The exhibition has been adapted to guarantee a safe experience in times of COVID-19

Practical information:

Free entry on Sunday afternoon from 15 pm to 19pm . Take your ticket.

The CCCB closes at 20:00h, the average time for the visit is 90 minutes. The access to the spaces will be on time, we advise to arrive 5 minutes before the entrance time. We kindly request to take into account this information at the moment you book your tickets.

For the time being, we will not be opening the cloakroom service and, therefore, it is necessary to bear in mind that you cannot enter with motorbike helmets, rucksacks, or large bags, wheeled vehicles.

Other opening times, payment required:

Time slots for paying entry, from Tuesday to Saturday, 11:00 am to 18:30 pm and Sunday from 11:00am to 14:30 pm.

Entry fee: 6€ (+comission fee).

Compartir con amigos