Free

FMSP Wales- Year 12 Let Mathematics Take You Further Conference

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff University School of Mathematics

Senghennydd Road

Cardiff

CF24 4AG

United Kingdom

View Map

Event description

Description

The Further Mathematics Support Program Wales is pleased to announce a one-day conference for able Mathematics students from schools in Wales. You are invited to bring students from Year 12. The emphasis will be that mathematics can be both fun and challenging, and its study in the sixth form is a gateway to exciting university courses and a variety of careers.

  • There will be a series of workshops on fun and challenging mathematics topics, where students will be in small groups. They will visit two workshops on a ‘mathematical circus’ basis.

  • Two of the workshops will be held in the medium of Welsh for those attending Welsh-medium schools. These workshops are restricted to 6 students per school. You are welcome to nominate another 6 students to attend the English-medium workshops.

  • We also plan to hold a ‘Mathematics Quiz’ competition during the day.

We do hope that you will be able to bring a group of up to 12 students who are fairly confident that they will be taking a Mathematics rich course at university. The day is intended to appeal to your brightest mathematicians in Year 12.

There will be no cost for the day.

Spaces will be allocated on a first come- first serve basis, so early booking is advised.


Mae Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru'n falch o gyhoeddi cynhadledd un-dydd ar gyfer myfyrwyr Mathemateg galluog o ysgolion yng Nghymru. Fe'ch gwahoddir i ddod â myfyrwyr Blwyddyn 12. Y pwyslais bydd fod Mathemateg yn gallu bod yn hwyl ac yn heriol, a drwy ei astudio yn y chweched dobarth gall arwain at gyrsiau prifysgol cyffroes ac amrywiaeth eang o yrfaoedd.

  • Bydd hefyd gyfres o weithdai ar bynciau mathemateg hwyliog a heriol, lle bydd myfyrwyr mewn grwpiau bychan. Byddant yn ymweld â dau weithdy ar sail 'syrcas mathemategol'. Gweler raglen ddrafft ar gyfer y diwrnod ar y dudalen nesaf.

  • Cynhelir dau weithdy trwy gyfrwng y Gymraeg i'r rhai sy'n mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg. Mae'r gweithdai hyn wedi'u cyfyngu i 8 myfyriwr yr ysgol. Mae croeso i chi enwebu 4 myfyriwr arall i fynychu'r gweithdai cyfrwng Saesneg.

  • Rydym hefyd yn bwriadu cynnal cystadleuaeth 'Cwis Mathemateg' yn ystod y dydd.

Gobeithio y bydd modd i chi ddod â grŵp o 12 myfyriwr sy'n weddol hyderus y byddant yn astudio cwrs prifysgol sy'n cynnwys llawer o Fathemateg.

Dyluniwyd y diwrnod i apelio at eich mathemategwyr disgleiriaf ym Mlwyddyn 12.

Ni fydd unrhyw gost am y diwrnod.

Eleni, dim ond 185 o lefydd sydd gennym. Dosberthir y rhain ar sail 'y cyntaf i'r felin', felly rydym yn argymell eich bod yn archebu'ch llefydd yn gynnar.

Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff University School of Mathematics

Senghennydd Road

Cardiff

CF24 4AG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved