Free

On the Horizon: Welsh - Irish Connections

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Dirty Protest & Fishamble invite you to the sharing of 3 new short plays written collaboratively between Welsh & Irish writers!

About this event

On the Horizon: Welsh - Irish Connections

Ar y Gorwel: Cysylltiadau Cymreig – Gwyddelig

Ag Bun na Spéire: Ceangail idir an Bhreatain Bhig agus Éire

Dirty Protest is Wales' award-winning theatre company leading the development, promotion and production of new writing for performance. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Fishamble is an Olivier Award-winning Irish theatre company that discovers, develops and produces new plays of national importance with a global reach, while championing the role of the playwright. 🇮🇪

For this online event, we have joined forces to pair up Welsh and Irish writers to collaborate on three new short plays!

You are invited to listen to the very first public sharing of these plays, read by Welsh and Irish actors, and to hear more about the collaborations in a post-reading Q+A with the writers.

The pairs of writers are:

Connor Allen & Ciara Elizabeth Smyth

Samantha O'Rourke & Michael Patrick and Oisín Kearney

Hefin Robinson & Shannon Yee

(Scroll down to read more about the writers.)

As part of the event, we will also hear about the international opportunities available for Welsh and Irish artists in 2021 and beyond. We will also hold an open discussion about the philosophical, political and cultural links between Wales and Ireland that might support and underpin future collaboration.

(A full schedule is below.)

The event will be live captioned and BSL interpreted. We actively encourage contributions in Welsh. There is translation from Welsh to English available.

Please let us know, either by emailing info@dirtyprotesttheatre.co.uk or when prompted at the booking stage on Eventbrite, if you have any additional access needs.

//

Mae Dirty Protest yn gwmni theatr o Gymru sydd wedi ennill gwobrau lu gan arwain ar ddatblygu, hyrwyddo a chynhyrchu deunydd ysgrifenedig newydd i’w berfformio. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Mae Fishamble yn gwmni theatr o’r Iwerddon sydd wedi ennill gwobr Olivier sy’n darganfod, datblygu a chynhyrchu dramâu newydd o bwysigrwydd cenedlaethol sy’n ymestyn led-led y byd ac yn rhoi lle amlwg i grefft y dramodydd. 🇮🇪

Ar gyfer y digwyddiad ar-lein hwn, rydym wedi dod ynghyd er mwyn creu parau o ddramodwyr Cymreig a Gwyddelig iddynt gael cydweithio ar lunio tair drama fer newydd!

Fe’ch gwahoddir i ymuno yn y dadleniad cyhoeddus cyntaf o’r dramâu, a ddarllenir gan actorion o Gymru ac Iwerddon, ac i glywed rhagor ynghylch y gwaith yma ar y cyd mewn sesiwn holi ac ateb gyda’r dramodwyr wedi’r darlleniadau.

Y dramodwyr a ddaeth ynghyd i greu parau oedd:

Connor Allen a Ciara Elizabeth Smyth

Samantha O'Rourke a Michael Patrick ac Oisín Kearney

Hefin Robinson a Shannon Yee

(Sgroliwch i lawr er mwyn darllen rhagor ynghylch y dramodwyr.)

Fel rhan o’r digwyddiad bydd cyfle hefyd i glywed ynghylch cyfleoedd rhyngwladol sydd ar gael ar gyfer artistiaid Cymreig a Gwyddelig yn 2021 a thu hwnt. Bydd trafodaeth agored hefyd ynghylch y cysylltiadau athronyddol, gwleidyddol a diwylliannol rhwng Cymru ac Iwerddon a allai fod yn fodd i ddarparu sylfaen ar gyfer cydweithio pellach yn y dyfodol.

(Mae amserlen lawn wedi ei nodi isod.)

Bydd is-deitlau byw a dehonglydd BSL yn y digwyddiad. Anogwn gyfraniadau yn Gymraeg. Bydd cyfieithiad o’r Gymraeg i’r Saesneg ar gael.

Rhowch wybod wrth archebu trwy Eventbrite neu yn ddiweddarach trwy e-bostio info@dirtyprotesttheatre.co.uk os oes gennych unrhyw anghenion mynediad pellach.

Schedule/Amserlen

10-11am

Creative Opportunities session / Sesiwn Cyfleoedd Creadigol

The morning is a chance for artists to learn about what international opportunities are open to work, tour and learn between Wales and Ireland.

Mae’r bore yn gyfle i artistiad dod i wybod rhagor ynghylch cyfleoedd rhyngwladol i weithio, teithio a dysgu rhwng Cymru ac Iwerddon.

11-11:15am

Break /Egwyl

11:15am-12:30pm

Play sharings/Rhannu’r dramâu

The lunchtime session features readings of three new short plays, written collaboratively between Welsh and Irish writers. The artists will share their processes and learning in a Q&A.

Bydd y sesiwn amser cinio yn cynnwys darlleniadau o’r dair ddrama fer, a ysgrifennwyd ar y cyd gan y dramodwyr o Gymru ac Iwerddon. Bydd yr artistiaid yn rhannu’r prosesau gwaith a ddilynwyd a’r hyn a ddysgwyd trwy’r broses honno mewn sesiwn holi ac ateb.

Presenting their work will be: / Bydd y canlynol yn cyflwyno gwaith:

Connor Allen & Ciara Elizabeth Smyth

Barbies are not the only problem Sam & Brandon are facing in their relationship as they spill all to their therapist.

Samantha O'Rourke & Michael Patrick and Oisín Kearney

Three people, three sea crossings. Choices stretching across generations, giving us a glimpse of the lives that have come before - and one yet to follow.

Hefin Robinson & Shannon Yee

Two set out across a bridge. What comes next is the stuff of legends…

12:30-1pm

Lunch/Cinio

1-2:30pm

The afternoon will finish with a 90 minute discussion about current and future opportunities for Welsh-Irish connections through art. Featuring Neil Murray (Abbey Theatre, Dublin), Saoirse Anton (Writer and critic - from Ireland, based in Wales), Tom Creed (Irish theatre and opera director who has worked in Wales), Abu-Bakr Madden Al-Shabbaz (Historian and Social Studies educator from Cardiff), Muireann Kelly (Theatre GuLeor, Scotland) and Llio Maddocks (Poet and writer who has worked in Welsh in Ireland).

Closing remarks from Catherine Paskell (Artistic Director, Dirty Protest) and Jim Culleton (Artistic Director, Fishamble).

Bydd y prynhawn yn dod i ben gyda thrafodaeth 90 munud ynghylch y cyfleoedd ar hyn o bryd, a’r cyfleodd a allai ddod i’r amlwg yn y dyfodol ar gyfer meithrin cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon trwy gelfyddyd. Cyhoeddir pwy fydd yn siarad yn nes ymlaen.

Sylwadau i gloi oddi wrth Catherine Paskell (Cyfarwyddwr Artistig, Dirty Protest) a Jim Culleton (Cyfarwyddwr Artistig, Fishamble).

Writer Biographies

Bywgraffiadau’r ysgrifenwyr


		On the Horizon: Welsh - Irish Connections image

Connor Allen

Since graduating from Trinity Saint David as an Actor, Connor has worked with companies such as The Torch Theatre, Sherman Theatre, Tin Shed Theatre and National Theatre Wales. He is a member of National Youth Theatre of Great Britain and was also the winner of Triforces Cardiff MonologueSlam, representing Wales at the London winners edition. As a writer, he was a member of the BBC Wales Welsh Voices and The Royal Court Welsh Writers writing groups and has written for BBC Wales, Sherman Theatre, Literature Wales and Dirty Protest.

Connor’s work is heavily inspired by elements of his own life such as grief, love, masculinity, identity, and ethnicity.

Most recently he was longlisted for the 2020 Wales Writer in Residence, won the Rising Star Wales Award 2021 and was a Jerwood Live Work Fund recipient 2021.

He is associate artist of his hometown theatre, The Riverfront, in Newport, South Wales.

//

Ers graddio fel Actor o Brifysgol y Drindod Dewi Sant mae Connor wedi gweithio gyda chwmnïau megis Theart y Torch, Theatr y Sherman, Tin Shed Theatre a National Theatre Wales. Mae’n aelod hefyd o Theatr Ieuenctid Cenedlaethol Prydain Fawr, ac yn enillydd SlamMonolog Triforces Caerdydd, gan gynrychioli Cymru yn rhifyn enillwyr Llundain. Fel dramodydd, bu’n aelod o grwpiau ‘sgrifennu Lleisiau Cymreig BBC Cymru a Dramodwyr Cymreig Theatr y Royal Court ac wedi ysgrifennu deunyddiau ar gyfer BBC Cymru, Theatr y Sherman, Llenyddiaeth Cymru a Dirty Protest.

Mae gwaith Connor wedi ei ddylanwadu’n drwm gan elfennau o’i fywyd ei hun yn enwedig galar, cariad, gwrywdod, hunaniaeth ac ethnigrwydd.

Yn ddiweddar cafodd ei roi ar restr hir Awdur Preswyl Cymru 2020, enillodd Wobr Seren y Dyfodol Cymru 2021 a derbyn addysged o Gronfa Gwaith Byw Jerwood yn 2021.

Mae’n artist gydymaith yn theatr ei ddinas enedigol, Theatr Glanyrafon, Casnewydd, de Cymru.


		On the Horizon: Welsh - Irish Connections image

Ciara Elizabeth Smyth

Ciara Elizabeth Smyth is an award-winning Irish playwright. Her plays have been presented by the Abbey Theatre, Fishamble: The New Play Company, Dublin Fringe, Project Arts Centre, MAC Theatre and Bewley’s Cafe Theatre. Currently, Ciara is on commission to adapt her debut play, All honey, (Fishamble New Writing Award 2017) and her 2019 play SAUCE for television, with Buccaneer Media and Maia Pictures, respectively. She is also on commission with the National Youth Theatre of Ireland, The Lyric Theatre Belfast and Chapter One Pictures. Ciara was the playwright on Rough Magic’s SEEDS programme 2018-2020, recipient of the Next Generation Award 2020 and the Abbey Theatre’s 2021 Commemoration Bursary and is represented by Curtis Brown.

//

Mae Ciara Elizabeth Smyth yn ddramodydd Gwyddelig sydd wedi ennill gwobrau. Mae ei dramâu wedi eu llwyfannu gan yr Abbey Theatre, Fishamble: The New Play Company, Dublin Fringe, Project Arts Centre, MAC Theatre a Bewley’s Cafe Theatre. Ar hyn o bryd mae Ciara yn gweithio ar gomisiwn i addasu ei drama gyntaf, All honey, (Gwobr Ysgrifennu Newydd Fishamble 2017) a’r drama o 2019 SAUCE ar gyfer y teledu, gyda Buccaneer Media a Maia Pictures, yn eu tro. Mae hefyd wedi ei chomisiynu gan Theatr Ieuenctid Iwerddon, Theatr y Lyric Belffast a Chapter One Pictures. Bu Ciara yn ddramodydd ar raglen SEEDS 2018-2020 Rough Magic, gan dderbyn Gwobr y Genhedlaeth Nesaf 2020 ac Addysged Goffa yr Abbey Theatre yn 2021 . Fe’i cynrychiolir gan Curtis Brown.


		On the Horizon: Welsh - Irish Connections image

Samantha O’Rourke

Samantha O’Rourke is a writer and director based in North Wales. She was previously Writer on Attachment with Liverpool’s Everyman Playhouse. She has previously written for Theatr Clwyd, Volcano Theatre and Boundless Theatre. Current screen projects include short film 'Jelly' – Ffilm Cymru/BBC Wales/Mad as Birds & original comedy drama 'Mincemeat' for Channel 4/Blacklight as part of 4stories. Sam was a member of the Royal Court’s Introduction to Playwriting group 2019/20 and is part of artist led project Future Forms at the Donmar Warehouse. She is developing her first feature supported by Ffilm Cymru.

//

Mae Samantha O’Rourke yn awdur a chyfarwyddwr sydd wedi ei lleoli yng ngogledd Cymru. Yn y gorffennol bu’n Awdur ar Ymlyniad gyda’r Everyman Playhouse yn Lerpwl. Yn y gorffennol mae wedi ‘sgrifennu ar gyfer Theatr Clwyd, Volcano Theatre a Boundless Theatre. Ymhlith y prosiectau sgrîn sydd ganddi ar y gweill ar hyn o bryd mae’r ffilm fer 'Jelly' – Ffilm Cymru/BBC Cymru/Mad as Birds a chomedi wreiddiol 'Mincemeat' ar gyfer Channel 4/Blacklight fel rhan o 4stories. Bu Sam yn aelod o grŵp cyflwyniad i fod yn ddramodydd y Royal Court 2019/20 ac yn rhan o brosiect dan arweiniad artist Future Forms yn y Donmar Warehouse. Mae wrthi’n datblygu ei ffilm hyd llawn gyntaf gyda chefnogaeth Ffilm Cymru.


		On the Horizon: Welsh - Irish Connections image

Michael Patrick & Oisín Kearney

Michael Patrick (actor/writer) & Oisín Kearney (writer/director) are a Belfast-based creative partnership. Theatre writing: My Left Nut (Show in a Bag) The Alternative (Fishamble’s A Play for Ireland, winner of two Irish Times Theatre Awards). Current recipients of an Abbey Theatre Commemoration Bursary and under commission with Prime Cut Productions. Members of ITI’s Virtual Attic and Bewley’s Cafe Theatre New Writing Initiative.

Radio Writing: The 100-year-old Backstop (Radio Four); The Border Ceilidh (Radio Ulster).

TV Writing: My Left Nut (BBC Three); Soft Border Patrol (BBC NI); currently under commission with several TV production companies. Members of BBC Writer’s Room Belfast Voices.

//

Mae Michael Patrick (actor/awdur) a Oisín Kearney (awdur/cyfarwyddwr) yn bartneriaeth greadigol wedi ei lleoli ym Melffast. Gwaith ysgrifennu i’r theatr: My Left Nut (Sioe mewn Bag) The Alternative (Drama ar gyfer Iwerddon Fishamble, enillydd dwy o wobrau theatr yr Irish Times). Maent ar hyn o bryd yn derbyn Addysged Goffa’r Abbey Theatre a dan gomisiwn gyda Prime Cut Productions. Mae’n yn aelodau o Atig Rithiol ITI a Menter Ysgrifennu newydd Theatr Gaffi Bewley.

Ysgrifennu Radio: The 100-year-old Backstop (Radio Four); The Border Ceilidh (Radio Ulster).

Ysgrifennu ar gyfer y teledu: My Left Nut (BBC Three); Soft Border Patrol (BBC NI); a dan gomisiwn gyda nifer o gwmnïau cynhyrchu teledu ar hyn o bryd. Aelodau o Lleisiau Belffast BBC Writer’s Room.

https://michaelandoisin.com/


		On the Horizon: Welsh - Irish Connections image

Hefin Robinson

Hefin is a bilingual writer from Carmarthen in West Wales. During the last twelve months, he has written an audio play called Soaring for Dirty Protest, a new version of Pinocchio for Hijinx Theatre’s inclusive community theatre group, and a bonkers online Christmas show called humanKind with the young people of Mess Up The Mess. Past projects include Final Cut for yello brick/Wales Millennium Centre, The Curious Muchness of Stuff and Nonsense for Hijinx Odyssey, and Estron (Alien) for Theatr Genedlaethol Cymru. He is also part of the Royal Court’s Welsh Writers Group.

//

Mae Hefin yn awdur dwyieithog o Gaerfyrddin yng ngorllewin Cymru. Dros y flwyddyn ddiwethaf mae wedi ‘sgrifennu drama sain o’r enw Soaring ar gyfer Dirty Protest, fersiwn newydd o Pinocchio ar gyfer grŵp theatr cymunedol cynhwysol Hijinx Theatre, a sioe Nadolig ar-lein lloerig o’r enw humanKind gyda phobl ifanc Mess Up The Mess. Ymhlith y prosiectau y bu’n eu gwneud yn y gorffennol mae Final Cut ar gyfer yello brick/Canolfan Mileniwm Cymru, The Curious Muchness of Stuff and Nonsense ar gyfer Hijinx Odyssey, ac Estron ar gyfer Theatr Genedlaethol Cymru. Mae’n aelod o Grŵp Awduron Cymreig Theatr y Royal Court.


		On the Horizon: Welsh - Irish Connections image

Shannon Yee

Shannon Yee is an award-winning writer and producer. Her perspectives as an immigrant, ethnic minority, queer artist-parent with a disability living in NI are deeply embedded in her work. Shannon has been fortunate to receive a number of awards and grants, including the ACNI Major Individual Artist Award (2017). Most notably, her self-produced Reassembled, Slightly Askew sonically immerses audiences in her autobiographical experience of nearly dying and subsequent acquired brain injury (www.reassembled.co.uk) and has toured locally, nationally and internationally in arts festivals and medical training settings since 2015.

//

Mae Shannon Yee yn awdur a chynhyrchydd sydd wedi ennill gwobrau. Mae ei safbwynt fel mewnfudwr, o gefndir ethnig lleiafrifol rhiant-artist hoyw gydag anabledd sy’n byw yng Ngogledd Iwerddon yn treiddio’n ddwfn trwy ei gwaith. Mae Shannon wedi bod yn ddigon ffodus i dderbyn nifer o grantiau a gwobrau yn cynnwys Gwobr Artist Unigol o Bwys ACNI (2017). Un o’i chynyrchiadau amlycaf yw ei chynhyrchiad Reassembled, Slightly Askew a gynhyrchodd ei hun, ac sy’n brofiad sain sy’n trochi’r gynulleidfa yn ei phrofiad bywgraffiadol o fod ar lan y bedd a’i phrofiad wedi hynny o fod wedi cael anaf i’w hymennydd (www.reassembled.co.uk) sydd ers 2015 wedi bod ar daith yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol i wyliau celfyddydol a lleoliadau hyfforddi myfyrwyr meddygol.

www.s-yee.co.uk

This event has been made possible with support from British Council Wales and Wales Arts International, Arts Council of Wales and Welsh Government.

Fishamble is funded by the Arts Council, Dublin City Council, and Culture Ireland.

//

Mae’r digwyddiad hwn wedi ei alluogi trwy gefnogaeth British Council Wales Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru.

Ariennir Fishamble gan Gyngor y Celfyddydau, Cyngor Dinas Dulyn a Culture Ireland.


		On the Horizon: Welsh - Irish Connections image

		On the Horizon: Welsh - Irish Connections image

		On the Horizon: Welsh - Irish Connections image
Tags
Share with friends

Date and time

Location

Online event

Organiser Dirty Protest

Organiser of On the Horizon: Welsh - Irish Connections

WALES' AWARD-WINNING THEATRE COMPANY LEADING THE DEVELOPMENT, PROMOTION AND PRODUCTION OF NEW WRITING FOR PERFORMANCE 

There are few people making theatre this exciting in Wales today”— The Guardian

Save This Event

Event Saved