Re-wild excursion
Sales Ended
Re-wild excursion

Re-wild excursion

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

The Lab, Haverfordwest

Haverfordwest, United Kingdom

View Map

Event description

Description

Explore the riverside, marshes and meadows and discover what's on your doorstep in Haverfordwest. Build an invisible room outdoors on a micro-expedition with Tom Moses.

In the first of a series of 'Reaching the River' walks Tom, who has 15 years experience working with young people in outdoor activities, will lead the expedition to explore the Lower Mill ruins. Learn to build  temporary shelters from recycled materials, practice bushcraft skills, and investigate the natural and archaeological surroundings.

Keep a visual diary using sketchbooks/cameras/phones to record your re-wilding experiences and findings on-site, then leave without a trace...the invisible room will remain (for a limited time period only).

Saturday 8 October : from 10am - 10pm 

A selection of the material gathered will be exhibited as fieldwork at a future date.

Don't forget to bring appropriate footwear and waterproof clothing.

Age 10+, participants under 18 must be accompanied by an adult.

For further details contact tangwenr@planed.org.uk.

Gwibdaith ail-gyflwyniad i’r gwyllt

Archwiliwch lan yr afon, corsydd a dolydd a darganfyddwch beth sydd ar garreg eich drws yn Hwlffordd. Adeiladwch ystafell anweladwy yn yr awyr agored ar ficro-alldaith gyda Tom Moses.

Yn y gyntaf mewn cyfres o deithiau cerdded ‘Cyrraedd yr Afon’ bydd Tom, sydd â 15 mlynedd o brofiad o weithio gyda phobl ifainc mewn gweithgareddau awyr agored, yn arwain yr alldaith i edrych ar adfeilion y Felin Isaf. Dysgwch sut i adeiladu llochesi dros dro o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu, ymarferwch sgiliau byw yn y gwyllt, ac archwiliwch yr amgylchoedd naturiol ac archaeolegol.

Cadwch ddyddiadur gweledol gan ddefnyddio llyfrau braslunio/camerâu/ffonau i gofnodi eich profiadau a chanfyddiadau ar y safle. Yna ymadewch heb unrhyw ôl... bydd yr ystafell anweladwy yn parhau (am amser penodol cyfyngedig yn unig).

Dydd Sadwrn  8 Hydref: 10:00-22:00

Arddangosir detholiad o’r deunyddiau a gasglwyd fel gwaith maes yn y dyfodol.

Peidiwch ag anghofio dod ag esgidiau priodol a dillad rhag glaw.

10+ oed, rhaid i unrhyw un o dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Am fanylion pellach cysylltwch â tangwenr@planed.org.uk.

Share with friends
Date and Time
Location

The Lab, Haverfordwest

Haverfordwest, United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved