Sold Out

Sanctuary in the Senedd/ Noddfa yn y Senedd

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Assembly for Wales

Cardiff

CF99 1NA

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Kindly sponsored by Bethan Jenkins AM/ Noddwyd yn garedig gan Bethan Jenkins AC

Imagine having to grab your family and run, leaving everything you know and love behind to try to find a safe place and the chance of a new life. This is the plight of 65.6 million people worldwide who have been forcibly displaced from their homes as a result of persecution, conflict, violence or human rights violations. By the time you finish reading this diary marker 20 more people would have been forced to flee – 20 people just like you or me.

It’s also people like you and me, living across Wales that have offered the hand of friendship to the tiny proportion of displaced people seeking sanctuary within our communities. Welsh communities have responded to the ‘refugee crisis’ by opening their hearts and homes to new friends and neighbours, by offering a warm Welsh welcome and setting up co-ordinated support through groups and places of sanctuary. In doing so our lives are enriched beyond measure and we share friendships with some of the most humble, uplifting, inspiring and resilient people you will ever have the fortune to meet.

We want Wales to become the world’s first Nation of Sanctuary – what an idea! A whole country where people seeking sanctuary find people who welcome them, understand why they are here, support them and most important of all, actively include them as participants, volunteers and members, wherever they go.

Join us on 24th January to find out how far Wales has come on its journey towards becoming a Nation of Sanctuary and meet people from across Wales to hear about their experiences and better understand how we can work together to ensure that Wales, as a globally responsible nation, plays a full role in supporting people seeking sanctuary.

Dychmygwch orfod cydio yn eich teulu a rhedeg, gan adael popeth rydych yn ei adnabod ac yn ei garu ar eich ôl er mwyn ceisio dod o hyd i fan diogel a chyfle am fywyd newydd. Dyma'r sefyllfa sy'n wynebu 65.6 miliwn o bobl ledled y byd sydd wedi cael eu gorfodi o'u cartrefi o ganlyniad i erledigaeth, gwrthdaro, trais neu ymyriadau â hawliau dynol. Erbyn i chi orffen darllen y daflen hon, bydd 20 yn fwy o bobl wedi cael eu gorfodi i ffoi – 20 o bobl yn union fel chi a mi.

Pobl fel chi a mi hefyd, o bob cwr o Gymru, sydd wedi cynnig cyfeillgarwch i'r gyfran fach iawn o bobl sy'n ceisio lloches yn ein cymunedau ar ôl cael eu gorfodi o'u cartrefi. Mae cymunedau Cymru wedi ymateb i'r 'argyfwng ffoaduriaid' trwy agor eu calonnau a'u cartrefi i ffrindiau a chymdogion newydd, gan gynnig croeso cynnes Cymreig a sefydlu cymorth cydgysylltiedig trwy gyfrwng grwpiau a llochesau. Wrth wneud hynny, mae ein bywydau yn cael eu cyfoethogi y tu hwnt i fesur, ac rydym yn rhannu cyfeillgarwch â rhai o'r bobl fwyaf ostyngedig, dyrchafol, ysbrydoledig a chryf y byddwch fyth yn ddigon ffodus i gwrdd â nhw.

Rydym am i Gymru fod y 'genedl noddfa' gyntaf yn y byd – am syniad! Gwlad gyfan lle mae pobl sy'n ceisio lloches yn dod o hyd i bobl sy'n eu croesawu, sy'n deall pam y maent yma, sy'n eu cefnogi ac, yn bwysicaf oll, sy'n mynd ati i'w cynnwys fel cyfranogwyr, gwirfoddolwyr ac aelodau, lle bynnag y maent yn mynd.

Ymunwch â ni ar 24 Ionawr i weld pa mor bell y mae Cymru wedi dod ar ei thaith tuag at fod yn Genedl Noddfa, ac i gwrdd â phobl o bob cwr o Gymru er mwyn clywed am eu profiadau a deall yn well sut y gallwn gydweithio i sicrhau bod Cymru, fel cenedl sy'n gyfrifol yn fyd-eang, yn chwarae rôl lawn o ran cefnogi pobl sy'n ceisio lloches.

Share with friends

Date and Time

Location

National Assembly for Wales

Cardiff

CF99 1NA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved