Sales Ended

What are the Next Steps for the Third Sector post-Brexit?

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Wales Council for Voluntary Action WCVA

141 Bath Street

Rhyl

LL18 3EB

United Kingdom

View Map

Event description

Description

What are the Next Steps for the Third Sector Post-Brexit?

Brexit has raised many questions about the future of the UK. Most importantly for civil society, it has created both uncertainty and opportunities for the protection of environmental standards, third sector funding from the European Union, the devolution settlements, the safeguarding of rights at work, and agriculture - to name but a few.

At the moment these questions are most critically raised in the EU (Withdrawal) Bill, the landmark Brexit legislation that aims to transpose EU law into UK law.

We want to make sure civil society has an opportunity to express their voice with this significant piece of legislation. Hosted by the Repeal Bill Alliance, this half day roundtable discussion will be an opportunity to express concerns and thoughts about Brexit’s impact on the third sector as well Brexit’s impact on fundamental rights and standards.

We will also be discussing how civil society can work together and introduce our campaigns toolkit which is aimed for organisations who want to make sure that rights, protections, environmental and agricultural protection as well as devolution are still maintained post-Brexit.

The Repeal Bill Alliance is an alliance of over 80 advocacy, campaign and civil society groups that has been working collectively following the publication of the European Union (Withdrawal Bill). Organisations and sectors in human rights, the environment, consumer and workers rights, equality, democracy, food, farming, trade and further education are working together to ensure that rights, standards, environmental protections and devolution is protected as we make our exit from the European Union. Read more about the Alliance and our work here.

Please note that we have limited spaces- register here on Eventbrite or RSVP to malene.bratlie@unlockdemocracy.org.uk


Beth yw’r Camau Nesaf ar gyfer y Trydydd Sector ar ôl Brexit?

Mae llawer o gwestiynau wedi codi am ddyfodol y DU yn sgil Brexit. Yn bwysicach oll i gymdeithas sifil, mae wedi creu ansicrwydd a chyfleoedd o ran gwarchod safonau amgylcheddol, y cyllid a gaiff y trydydd sector gan yr Undeb Ewropeaidd, y setliadau datganoli, diogelu hawliau yn y gwaith ac amaethyddiaeth - i enwi dim ond rhai.


Ar hyn o bryd, mae’r cwestiynau hyn yn cael eu codi fwyaf beirniadol ym Mil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael), y ddeddfwriaeth sydd â’r nod o droi cyfraith yr UE yn gyfraith y DU.

Rydyn ni am sicrhau bod cymdeithas sifil yn cael cyfle i fynegi ei llais gyda’r ddeddfwriaeth bwysig hon. Mae’r drafodaeth bwrdd crwn hon fydd yn para am hanner diwrnod, ac a gaiff ei chynnal gan Gynghrair y Bil Diddymu, yn gyfle i fynegi pryderon a barn am effaith Brexit ar y trydydd sector yn ogystal ag effaith Brexit ar hawliau a safonau sylfaenol.

Byddwn yn trafod hefyd sut y gall cymdeithas sifil gydweithio a chyflwyno pecyn cymorth ein hymgyrch sydd wedi’i dargedu at sefydliadau sydd am sicrhau bod hawliau, mesurau gwarchod yr amgylchedd ac amaethyddiaeth yn ogystal â datganoli yn cael eu cynnal o hyd ar ôl Brexit.

Mae Cynghrair y Bil Diddymu yn gynghrair sy’n cynnwys dros 70 o eiriolwyr, grwpiau ymgyrchu a chymdeithas sifil sydd wedi bod yn gweithio ar y cyd yn sgil cyhoeddi Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael). Mae sefydliadau a sectorau sy’n ymwneud â hawliau dynol, yr amgylchedd, hawliau defnyddwyr a gweithwyr, cydraddoldeb, democratiaeth, bwyd, ffermio, masnach ac addysg bellach yn gweithio gyda’i gilydd i sicrhau bod hawliau, safonau, mesurau gwarchod yr amgylchedd a datganoli yn cael eu diogelu wrth i ni adael yr Undeb Ewropeaidd. Darllenwch fwy am y Gynghrair a’n gwaith yma.

Nodwch fod llefydd yn brin - cofrestrwch yma neu anfonwch eich ateb i malene.bratlie@unlockdemocracy.org.uk

Share with friends

Date and Time

Location

Wales Council for Voluntary Action WCVA

141 Bath Street

Rhyl

LL18 3EB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved