Free

Model United Nations on Climate Change

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Carmarthenshire County Council Offices

3 Spilman Street

Carmarthen

SA31 1LE

United Kingdom

View Map

Event description
Model United Nations on Climate Change /Cynhadledd Model y Cenhedloedd Unedig ar newid yn yr hinsawdd

About this Event

This event aims to give learners a real experience of a Model United Nations Climate Change Conference.

Once registered, your school will be assigned a country to research, then each school will send a delegation of 3 students to the conference representing that country.

During the conference, they will give a statement of position and negotiate with other countries to tackle climate change. They will also have an opportunity to speak to real life policy makers working on climate change.

This is a fantastic opportunity to deliver cross-curricular learning and develop 'ethical informed citizens of Wales and the World', while also supporting learners to make an impact on the crucial issue of climate change.

This conference will help learners to:

•Develop their knowledge of different nations and their perspectives

•Learn how international co operation and the UN works

•Develop knowledge of global issues and how they are interlinked

•Build skills in speaking and listening, research, negotiation, conflict resolution and compromise

•Develop empathy and self-confidence

•Plan projects in their own schools and communities on climate change

This event is sponsored by Walk the Global Walk: mobilising young people in support of the Sustainable Development Goals.

You can read our privacy policy here

Nod y digwyddiad hwn yw rhoi profiad go iawn i ddysgwyr o Gynhadledd model newid yn yr hinsawdd y Cenhedloedd Unedig.

Ar ôl cofrestru, neilltuir gwlad i'ch ysgol i'w hymchwil, yna bydd pob ysgol yn anfon dirprwyaeth o 3 myfyriwr i'r gynhadledd sy'n cynrychioli'r wlad honno.

Yn ystod y gynhadledd, byddant yn rhoi datganiad o'u sefyllfa ac yn trafod â gwledydd eraill i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Byddant hefyd yn cael cyfle i siarad â gwneuthurwyr polisi bywyd go iawn sy'n gweithio ar newid yn yr hinsawdd.

Mae hwn yn gyfle gwych i ddarparu dysgu trawsgwricwlaidd a datblygu 'dinasyddion egwyddorol a gwybodus yng Nghymru a'r byd' , tra hefyd yn cefnogi dysgwyr i gael effaith ar fater hollbwysig newid yn yr hinsawdd.

Bydd y gynhadledd hon yn helpu dysgwyr i:

• Datblygu eu gwybodaeth am wahanol genhedloedd a'u persbectifau

• Dysgu sut mae cydweithredu rhyngwladol a'r Cenhedloedd Unedig yn gweithio

• Datblygu gwybodaeth am faterion byd-eang a sut maent yn gydgysylltiedig

• Meithrin sgiliau siarad a gwrando, ymchwil, cyd-drafod, datrys gwrthdaro a chyfaddawdu

• Datblygu empathi a hunanhyder

• Cynllunio prosiectau yn eu hysgolion a'u cymunedau eu hunain ar newid yn yr hinsawdd

Noddir y digwyddiad hwn gan Walk the Global Walk: ysgogi pobl ifanc i gefnogi'r nodau datblygu cynaliadwy.

Darllenwch ein polisi preifatrwydd yma

Share with friends

Date and Time

Location

Carmarthenshire County Council Offices

3 Spilman Street

Carmarthen

SA31 1LE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved